คำถามที่พบบ่อย

การพัฒนาระบบคำถามที่พบบ่อย เป็นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และยังช่วยลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูลของนักศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งมีการนำข้อมูลที่จำเป็นที่นักศึกษาควรรู้มารวมกับความสามารถทางเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน แล้วนำมาให้บริการนักศึกษาผ่านเว็บไซต์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ในฐานะอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ มองว่าเป็นบูรณาการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา โดยจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบคำถามที่พบบ่อย ผ่านโมเดลวงจรการพัฒนาระบบซึ่งเป็นหลักการสำคัญของรายวิชาที่นักศึกษาได้เรียน เริ่มจากการให้นักศึกษาวิเคราะห์และออกแบบการสร้างข้อคำถามพร้อมค้นหาคำตอบด้วยตนเอง จากนั้นอาจารย์จะเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพร้อมลงวันที่กำกับด้วย เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องพร้อมให้สาธารณชนรับทราบ โดยระบบคำถามที่พบบ่อยสามารถให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลที่มีความถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในด้านการดำเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการให้บริการ

 


คำถามที่พบบ่อย ด้านทั่วไป

นักศึกษาสามารถรับได้ด้วยตัวเองผ่าน “ระบบทะเบียนและประมวลผล” โดยเข้าใช้งานได้ที่ http://reg.rru.ac.th

เข้าใช้งานระบบ จากนั้นตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนและถูกต้อง คลิกเพื่อบันทึกข้อมูล เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว

เลือก “หน้าหลัก”
เลือก “พิมพ์รหัสผู้ใช้อินเตอร์เน็ต”
ป้อนหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก เรียบร้อยแล้ว คลิก “ตกลง”
พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

สามารถศึกษาขั้นตอนการขอรับบัญชีผู้ใช้อินเทอร์ใหม่สำหรับนักศึกษาใหม่อย่างละเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

http://netblog.rru.ac.th/auth55.pdf

 

ข้อมูลโดย นางสาวชนม์สิริ ทองดี [61003126038] ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/03/2021 เวลา 14:47

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย ทั่วไป

ตอบ

ข้อมูล โดย นายพีรวัส ประเสริฐ [61003126004]

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/03/2021 เวลา 12:24

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย ทั่วไป

ตอบ

ข้อมูล โดย นาย ชีวิน หมัดหมุด [61003126028]

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/03/2021 เวลา 12:25

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย ทั่วไป

อย่างแรกควรแจ้งยาม หรือบุคลากรที่อยู่ใกล้เคียงที่สุด

ข้อมูล โดย นาย สวราชย์ จันดาผล [61003126010]

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/03/2021 เวลา 12:25

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย ทั่วไป

ตอบ มีอยู่ 2 วิธี คือ
1.นั่งรถของทางมหาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เมือง มาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ได้ จะมีรอบรถเป็นรอบๆ
2.นั่งรถสองแถวหรือรถมอเตอร์ไซต์รับจ้างจากทางข้างมหาวิทยลัยไปที่ขนส่งฉะเชิงเทราและนั่งรถสองแถวสีส้มที่จะมาที่บางคล้ามาแต่ตัองสอบก่อนว่ารถรอบนั้นได้วิ่งมาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า เพราะบางรอบรถจะไม่เข้ามาครับ
ข้อมูล โดย นายสัณหวัช เอ็นดูราษฎร์ [61003126023]

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่04/03/2021 เวลา 12.25

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย ทั่วไป

Load More


คำถามที่พบบ่อย ด้านวิชาการ

ตอบ รูปแบบและหลักเกณฑ์การแต่งชุดครุยวิทยฐานะของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  http://dsd.rru.ac.th/images/File/PDF/congra2561.pdf

ข้อมูล โดย นางสาวปาหนัน ธงชัย [61003126011]

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 19/03/2021 เวลา 10:22

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

หากนักศึกษาได้เกรด I ควรรีบแก่ทันที่โดยการทางมหาวิทยาลัยจะแก้เกรด I เป็นเกรดอื่น ให้ ตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดถ้าหากเลยวันที่กำหนดไปแล้ว จะกลายเป็น F ทันที ทุกกรณี … มีกรณี (1) สำหรับเด็กที่ไม่ลงทะเบียนหรือลงทะเบียนเรียนช้าแล้วเกรดไม่ปรากฎ จะเป็นปัญหาได้

โดยวิธีแก้ให้นักศึกษา ติดต่อ อาจารย์ ผู้สอนวิชา ที่ได้เกรด I ว่าจะช่วยอย่างไรให้คะแนนที่น้อยกว่า I แก่เป็น D แล้วแต่ อาจารย์อาจจะกำหนดงานให้ หรือ สอบใหม่ เป็นต้น

ข้อมูลโดยนายชาคริตส์ อิบรอเฮม[62003126016] ข้อมุลข่าวสารวันที่ 09/03/2564 เวลา 13:47

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

สามารถติดต่อรับด้วยตนเองได้ที่งานทะเบียนและประของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์และทางระบบออนไลน์ ในขั้นตอนดังนี้ https://rruwelearn.com/froms/ แต่ไม่เกิน 6 เดือนหลังจากจบการศึกษา

***นำข้อมูลมาจาก www.reg.rru.ac.th***

 

ข้อมูล โดย นางสาวณัฐวดี เกิดภาคี (61003126034)

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/03/2021 เวลา 14:50

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

ตอบ

ในการกรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องปริ้นใบกรอกรับสมัครการขอทุนการศึกษาและจะมีอาจารย์เป็นผู้ที่ดูว่าตรงตามคุณสมบัติที่บอกตามรายละเอียดหรือไม่ซึ่งรายละเอียดให้การขอรับทุนการศึกษาและใบสมัครและสามารถติดตามได้ตามลิงค์ที่แนบนี้เลย

www.reg.rru.ac.th

https://www.rru.ac.th/scholar/scholar61_f7.pdf

 

ข้อมูลโดย นางสาวจิราภา แหลมเขาทอง[61003126056]

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/03/2021 เวลา 15.05

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

  มี 2 ประเภท

1. การบำเพ็ญประโยชน์

2. การพัฒนาจิตใจ

อ้างอิง : http://dsd.rru.ac.th/images/File/PDF/Student%20discipline2560.pdf

 

ข้อมูลโดย นางสาวจันทร์จิรา สำเร็จ [61003126048] ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/03/2021 เวลา 14:50

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

ต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย และต้องมีบุคลากรของทางมหาวิทยาลัยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด กรณีพักค้างคืนต้องทำหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง

อ้างอิง : http://dsd.rru.ac.th/images/File/PDF/Student%20activities2560.pdf

 

ข้อมูลโดย นางสาวฐานุตรา ดอนพนัส [61003126042] ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/02/2021 เวลา 14:48

 

 

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

1. ให้ไปขอใบคำร้องขอใบรับรองผลการเรียนที่ห้องวิชาการหรือปริ้นได้ที่เว็บไซต์ reg.rru.ac.th หรือคลิก http://academic.rru.ac.th/wp-content/uploads/2015/09/k16.pdf

2. กรอกข้อมูลต่าง ๆ ลงในใบคำร้อง

3. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้นำใบไปชำระเงินที่ห้องการเงิน (ตึก 8 ชั้นที่ 1)

4. นำใบที่ชำระเงินเสร็จแล้วไปติดต่อที่ห้องวิชาการ (อยู่ติดกับห้องการเงิน)

5. ไปรับใบรับรองผลการเรียนที่ห้องวิชาการตามที่เจ้าหน้าที่นัด หรือ 3 วันทำการ

จากประสบการณ์ของตัวเองที่เคยไปติดต่อ

ข้อมูลโดย นางสาวปุณยวีย์  ทัพภูมี [61003126059]

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/603/2021 เวลา 14.49

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

ตอบ

 

สามารถชำระได้ที่สำนักงานหอ หรือเว็บไซต์ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูล โดย นายคณิศร ดีวิเศษ [61003126035]         ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 02/03/2021 เวลา 12:03

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

10บาทต่อการเข้าใช้งาน1ครั้ง และไม่กำหนดระยะเวลาในการใช้งานอุปกรณ์ออกกำลัง จากประสบการณ์การเข้าใช้งานฟิตเนสของสำนักงานหอพัก

 

ข้อมูล โดย นางสาวอัชราภรณ์ ชื่นบาน [61003126032] ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/03/2021 เวลา 15:03

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

ตอบ  การพ้นสภาพนักศึกษา

1.นักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยเท่าไร จึงจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 • นักศึกษาภาคปกติ
  1. เกรดเฉลี่ยสะสมภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 1 ต่ำกว่า 1.60
  2. เกรดเฉลี่ยสะสมของภาคเรียนที่ 2 ของแต่ละปีการศึกษาต่ำกว่า 1.80
  3. เรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรแต่เกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80
  4. ได้ระดับผลการเรียนต่ำกว่า C เป็นครั้งที่ 2 สำหรับกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ
 • นักศึกษาภาคพิเศษ
  1. เกรดเฉลี่ยสะสมภาคเรียนที่ 3 ของชั้นปีที่ 1 ต่ำกว่า 1.60
  2. เกรดเฉลี่ยสะสมของภาคเรียนที่ 3 ของแต่ละปีการศึกษาต่ำกว่า 1.80
  3. เรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรแต่เกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80
  4. ได้ระดับผลการเรียนต่ำกว่า C เป็นครั้งที่ 2 สำหรับกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2.นอกเหนือจากเกรดเฉลี่ยสะสมแล้ว กรณีใดอีกที่จะมีผลต่อการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 • มีสภาพการเป็นนักศึกษาเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด
 • สำเร็จการศึกษาและได้รับปริญญา
 • ลาออก
 • เสียชีวิต
 • ประพฤติตนฝ่าฝืนกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง และถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 • ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ และไม่ได้ดำเนินการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

อ้างอิงจาก http://academic.rru.ac.th/blog/2018/01/24/

ข้อมูลโดย นางสาววัชรียาภรณ์ สวนเลิศ [61003126045]  ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/03/2021 เวลา 14:47

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

ตอบ

หลังจากชำระเงินค่าธรรมการศึกษาผ่านธนาคารแล้ว ให้เก็บหลักฐานการชำระ(ใบเสร็จ)

ผ่านไป3วัน หากระบบยังแจ้งว่าค้างชำระอยู่ ให้นำหลักฐานการชำระ(ใบเสร็จ)

ไปติดต่อที่หน่วยงานทะเบียนและหน่วยการเงินที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

ข้อมูล โดย นายนฤพนธ์ ศรีแก้ว [61003126033] ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/03/2021 เวลา 14:49

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

ตอบ

1.เข้าที่เว็บ  https://reg.rru.ac.th/main/index.php

2.เลื่อนหน้าเว็บไซต์ลงเพื่อหาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 และดูในรอบที่ตนเองสมัคร

3.เมื่อเข้าหน้าเว็บแล้วให้เข้าไปเลือกคณะที่ตนเองสมัคร จะมีรายชื่อประกาศอยู่

จากประสบการณ์ของตนเองที่เคยเข้าเว็บไซต์

ข้อมูล โดย นางสาวเบญจวรรณ มากสวัสดิ์ [61003126058] ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/03/2021 เวลา 14:03

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

ตอบ

สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://reg.rru.ac.th/main/index.php โดยการเข้าสู่ระบบด้วยรหัสของนักศึกษา

ข้อมูล โดย นาย วสันต์ อินทรพิทักษ์ [61003126066]

ข้อมูล่าสุด ณ วันที่ 04/03/2021 เวลา 14:47

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

นักศึกษาสามารถเรียนได้ไม่เกิน 8 ปี

อ้างอิงจาก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

หน้าที่ 6 ข้อที่ 20  http://ce.rru.ac.th/files/rule-1.pdf

 

ข้อมูล โดย นางสาวปิยธิดา พยัฆรัตน์ 61003126067 ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/03/2021 เวลา 14.50

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

ตอบ 1.เช็คข้อมูลคณะและสาขาในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่อยากเข้าเรียน

2.ความแตกต่างของภาคพิเศษและภาคปกติ

3.เช็คตารางของการยื่นเรื่องเข้าเรียน

4.ยื่นคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

5.เช็คหัวข้อการสอบข้อเขียนของคณะที่สมัครเข้าเรียน

6.เตรียมตัวกับการสอบสัมภาษณ์

7.เช็คแนวทางขอทุนการศึกษา

https://cities.trueid.net/article/7-tips-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2020-%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2-trueidintrend_102905

 

ข้อมูล โดย นายวรุฒ  เหลาวงษ์  [61003126049] ข้อมูลล่าสุด  วันที่ 04/03/2564 เวลา 14:47

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ
  1.ขอแบบคำร้องลาออกที่งานทะเบียนและประมวลผล
  2.พบอาจารย์ที่ปรึกษา
  3.ตรวจสอบหนี้สินที่หอสมุด
  4.ตรวจสอบหนี้สินที่หน่วยงานคลัง
  5.นำคำร้องลาออกกลับมายื่นที่งานทะเบียนและประมวลผล
อ้างอิง โดย http://academic.rru.ac.th/wp-content/uploads/2015/09/k6.pdf 


ข้อมูล โดย นางสาวมีนา โฉมยงค์ [ุ61003126037] ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/03/2021เวลา 14.48

 

 

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

ตอบ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาจำนวน 4 รอบ

5 คณะ ดังนี้

1. คณะครุศาสตร์

2. คณะเทคโนอุตสาหกรรม

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคม

4. คณะวิทยาการจัดการ

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://www.rru.ac.th/

ข้อมูล โดย นางสาวณัชกานต์ พนักปัญญา [61003126041]

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/03/2021 เวลา 14:48

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

สามารถเข้าเรียนได้ในระบบ RRU to Learn คือ ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ เข้าถึงได้ที่ www.rrutolearn.com

RRU to Learn ประกอบด้วย 3 ระบบย่อยคือ

1. RRU to Learn LMS สำหรับการจัดการการเรียนการสอนตามหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย
2. RRU to Learn 21st century skills and competency courses สำหรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพื่อเสริมทักษะและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21
3. RRU to Learn Online Course & Credit Bank เป็นระบบให้บริการความรู้ให้กับบุคคลทั่วไปในหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ (Non-degree) และหลักสูตรสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ที่ผู้เรียนสามารถเก็บสะสมหน่วยกิต เพื่อใช้เทียบโอนรายวิชาเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในอนาคต

ใช้ www.rrutolearn.com เป็นเว็บไซต์หลักของ RRU to Learn สําหรับเชื่อมโยงไปยัง 3 ระบบย่อย

สําหรับอาจารย์และนักศึกษาบัญชีผู้ใช้ (Username และ Password) ระบบ RRU to Learn LMS เป็นบัญชีเดียวกับการเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย กรณีนักศึกษาใหม่สามารถขอรับบัญชีผู้ใช้ระบบได้จาก reg.rru.ac.th

อ้างอิงจาก เพจ : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

ข้อมูลโดย นายชนาธิป หลายเจริญ (61003126003)

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 03/03/2564 เวลา 13:32 น.

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

ทำการยกเลิกภายในหนึ่งสัปดาห์นับตั้งแต่วัดเปิดภาคการศึกษา  และสามารถติดต่อได้ที่ทะเบียน

ข้อมูล โดย นางสาวชลดา จิตฉวี [61003126052]

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/03/2021 เวลา 13:30

 

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

ตอบ

ก่อนอื่นต้องทราบเทอมปีการศึกษาที่หยุดพักการเรียนเเล้วดูปฎิทินวิชาการคือวันเปิดเทอม วันลงทะเบียน วันจ่ายชำระค่าเทอม
จากนั้นดำเนินการไปที่ฝ่ายทะเบียนบอกเจ้าหน้าที่ว่ามาทำการลงทะเทียนเทอมนี้ปีการศึกษานี้เพื่อกลับมาเรียน…
หลังจากนั้นให้ยื่นใบเสร็จชำระค่ารักษาสภาพสถานนะศึกษาให้เเก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเจ้าหน้าที่จะทำการอนุมัติให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาเรียนได้ในเทอมปีการศึกษาที่นักศึกษาต้องการกลับมาเรียน
จากนั้นให้เข้าสู่เว็บมหาวิทยาลัยเพื่อทำการลงทะเบียนวิชาเรียนที่จะเรียนในเทอมปีการศึกษาถัดไปหลังจากที่นักศึกษาได้เลืกวิชาที่จะลงเรียนเเล้วให้กดยืนยันจองวิชาเรียน
หลังจากนั้นให้ตรวจสอบรายวิชาที่นักศึกษาได้ทำการเลือกไปว่าถูกต้องไหม?ตรงกับชื่อรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงไว้ไหม?
ถ้าถูกต้องครบหมดเเล้วให้ปริ้นใบชำระค่าเทอมของปีการศึกษานั้นได้เลยค่ะ
เมื่อจ่าชำระค่าเทอมเเล้วก็รอวันเปิดเทอมเเเละเข้าห้องเรียนตามปกติได้เลยค่ะ
(ก่อนที่จะหมดเขตวันลงทะเบียนเเละจ่ายชำระค่าเทอมหากเกินวันชำระค่าเทอมต้องไปที่ฝ่ายทะเบียนเพื่อทำการเเจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน)
(อ้างอิงจากหลักสูตรเเละสอบถามจากฝ่ายทะเบียน)
http://ce.rru.ac.th/files/rule-1.pdf
XMA Header Image
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระบบทะเบียนและประมวลผล ::

 

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

ตอบ 1. เรียนปกติภายในโรงเรียน
หากโรงเรียนใดมีความพร้อมที่จะเปิดการเรียนการสอนก็ให้ดำเนินการเปิดได้ตามปกติ แต่ขอเพียงแค่ให้ดำเนินการสอนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

2. เรียนผ่านระบบทางไกล On Air
สามารถเรียนผ่านทาง DLTV สำหรับการเรียนการสอนของระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมถึงทีวีดิจิตอล 17 ช่อง ซึ่ง สพฐ. ทำการผลิตคลิปการสอนไว้สำหรับทุกระดับชั้น

3. เรียนผ่านระบบออนไลน์
นักเรียนสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ สช. (www.opec.go.th) จากนั้นให้ทำการเลือกโรงเรียนต้นทางและกรอกข้อมูลทั้งหมด เพียงเท่านี้ก็สามารถเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว

ข้อมูล โดย นายณัชพล กอบเงินทอง [61003126024]

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/03/2021 เวลา 16.46

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

ตอบ ให้ติดต่ออาจารย์ประจำวิชาว่าเวลาเรียนไม่พอควรสอนเพิ่มเติมในคาบเรียนห หรือเวลาว่าง หรือวันหยุด หรือมอบหมายงานให้ทำจนมีเวลาครบตามที่กำหนดไว้ในรายวิชานั้นยกเว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา

ข้อมูลโดย โชควัฒน์สรรค์ ดอกกะฐิน{61003126016}

ข้อมูลล่าสุด ณ เวลา 04/03/2021 เวลา 12.27 น.

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

ตอบ  36 ชั่วโมง แบ่งเป็นภาคเรียนที่ 1 (18 ชั่วโมง)

แบ่งเป็นภาคเรียนที่ 2 (18 ชั่วโมง)

โดย ต้องเก็บชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาภายในมหาลัยอย่างน้อย 14 ชั่วโมง

ต้องเก็บชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาภายนอกอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
แหล่งอ้างอิง กองพัฒนานักศึกษา (กองทุนเพื่อการศึกษา)มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ข้อมูล โดย นางสาวชลลดา เงินหล่อ (61003126005) ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/03/2021 เวลา 12.28

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

ตอบ

ข้อมูล โดย นางสาวบัณฑิตา นพนาคร [61003126026]

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/03/2021 เวลา 12.25

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

ตอบ

ข้อมูล โดย นายขจรศักดิ์ จันนา[61003126013]

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 4/03/2021 เวลา 12:25

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

ตอบ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
แห่งข้อมูล : https://reg.rru.ac.th/admission/new/index2.php

ข้อมูลโดย น.ส.นันท์สินี อารีราษฎร์ [61003126025]
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 05/03/2021 เวลา 17.16

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

ให้นักศึกษาปริ้นเอกสารยืนยันว่าได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมนั้นจริง เเล้วนำไปยื่นที่ห้องกิจกรรมนักศึกษาชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์(มอเมือง) หรือ อาคารโรงอาหารในมอเมือง เเล้วเเจ้งให้เจ้าหน้าที่ ที่ห้องกิจกรรมนักศึกษา ได้ทราบว่ามีกิจกกรรมใดบ้างของนักศึกษาที่หายไป

อ้างอิง : https://goo.gl/maps/jqgPBjv3nR3NidKh7
ข้อมูล โดย นางสาวชญาภรณ์ ยันตะศรี [61003126006]ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 05/03/2021 เวลา15:10

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

ตอบ

1. สอบถามกับอาจารย์ผู้สอนประจำวิชา เรื่องการส่งเกรด

2. นำใบคำร้องมากรอกข้อมูล และนำส่งอาจารย์ผู้สอน (ใบคำร้องขอส่งเกรดหาได้จากลิ้นชักที่ตึก 4 )

3. หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว จึงนำใบคำร้องส่งอาจารย์ผู้สอน

4. หลังจากนั้นอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ติดต่อกับฝ่ายทะเบียน และนักศึกษาต้องรอและเข้าไปตรวจสอบเกรดของตนเองที่ https://reg.rru.ac.th/main/index.php เป็นระยะๆค่ะ

ข้อมูล โดย นางสาวบุษกร คำภูแสน [61003126014] ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/03/2021 เวลา 12:27

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

ตอบ

ขั้นตอนการทำวิจัย

กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยนั้น จะมีรูปแบบการดำเนินการตั้งแต่เริ่มจนจบ พอสรุปเป็นลำดับขั้นได้ดังนี้

1. เลือกหัวข้อปัญหาที่จะศึกษาวิจัย 

2. ศึกษาค้นคว้ารวบรวมแนวคิดและทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3. กำหนดขอบเขตของปัญหา คำถามและวัตถุประสงค์การวิจัย 

4. ค้นหาและกำหนดสมมติฐานของการวิจัย 

5. นำแนวคิดและทฤษฎีมาสร้างปัจจัยหรือตัวแปรที่ส่งผลต่องานวิจัย

6. สร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

7. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล

8. การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

9. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาบทสรุปของงานวิจัย

10. การสรุปผลและการอภิปรายผล

11. การจัดทำรายงานวิจัยและรูปเล่มวิจัย

อ้างอิง : https://qoon-chiang6.wixsite.com/tutorwee/untitled-cavn

ข้อมูล โดย นายวีรภัทร ผิวอ่อนดี [61003126012] ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 05/03/2021 เวลา 10:40

 

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

ตอบ นักศึกษาสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบคำร้องขอใบรับรองได้ที่ เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ http://academic.rru.ac.th/ กรอกข้อมูลในใบคำร้องให้ครบถ้วน และนำใบคำร้องไปชำระเงินที่งานคลัง จากนั้นนำใบคำร้องไปยื่นที่งานทะเบียนพร้อมใบเสร็จชำระเงิน ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 3 วัน แล้วจึงมารับใบรับรองสถานะความเป็นนักศึกษาที่งานทะเบียนพร้อมนำใบเสร็จชำระเงินมาด้วย

ข้อมูล โดย นายณัฐพล โกตูม [61003126008]

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 05/03/2021 เวลา 14.30

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

ตอบ

นักศึกษาต้องลาพักการศึกษา ซึ่งสามารถทำได้ครั้งละหนึ่งภาคการศึกษา หากจำเป็นต้องลาพักในภาคการศึกษาถัดไปต่ออีกให้ยื่นคำร้องใหม่ ทั้งนี้ต้องไม่เกินสองภาคการศึกษา โดยต้องดำเนินการดังนี้

1.นักศึกษาเขียนคำร้องขอลาพักการศึกษา (ดาวน์โหลด์คำร้องที่เว็บไซต์ http://academic.rru.ac.th/wp-content/uploads/2015/09/k7.pdf)

2.ชำระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาที่ฝ่ายการเงิน

3.ยื่นคำร้องที่งานทะเบียน

4.รับใบเสร็จคืนนักศึกษา

หน้าหลัก

ข้อมูด โดย นายอภิสิทธิ์ แซ่ลิ้ม [61003126027]

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 05/03/2021 เวลา 15:53

 

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

การขอสอบภายหลัง

1.นักศึกษาที่ขาดสอบและมีความประสงค์จะขอสอบภายหลังอันเนื่องมาจาก

1.1  เจ็บป่วยมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเจ็บป่วยเกิน 3 วัน

1.2  ประสบอุบัติเหตุมีใบบันทึกประจำวัน(ใบแจ้งความ) จากสถานีตำรวจ

1.3 เหตุสุดวิสัยอื่นๆ

2.ให้นำเอกสารติดต่อสำนักทะเบียนขอสอบภายหลังโดยนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบภายหลังได้ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันสุดท้ายของการสอบ ให้นักศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้

2.1  กรอกคำร้องทั่วไป

2.2  ไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำและตรวจสอบเอกสารประกอบคำร้องทั่วไป

          2.3  อาจารย์ผู้สอนลงนามอนุมัติออกข้อสอบใหม่

2.4  หัวหน้าภาควิชา เสนอความคิดเห็น

2.5  คณบดี เป็นผู้พิจารณาสอบสวนหาสาเหตุของการไม่ได้มาสอบของนักศึกษา โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องมาพบเพื่อสอบถามความจริง เมื่อคณบดีพิจารณาแล้ว จึงนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

 1. เจ้าหน้าที่รับเรื่องของนักศึกษา แจ้งให้นักศึกษารอฟังผลการขอสอบภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ยื่นคำร้องโดยเจ้าหน้าที่รับเรื่องขอสอบภายหลังต้องตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนรับเรื่องเพราะหากเอกสารไม่ครบ คณะอนุกรรมการไม่สามารถพิจารณาได้
 2. เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ รวบรวมเอกสารคำร้องขอสอบภายหลังและจัดพิมพ์ภาย 1 สัปดาห์และนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานทะเบียนพิจารณาภายใน 1 สัปดาห์

หากได้รับการอนุมัติ

 1. ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนงานทะเบียนประวัติ นำคำร้องที่ผ่านการอนุมัติไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบภายหลังที่ฝ่ายการเงิน อาคารกองอำนวยการจำนวน 1,000 บาท ต่อ 1 รายวิชา เมื่อชำระเงินแล้วให้นำใบ คำร้องทั่วไป คืนที่เจ้าหน้าที่ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 2. นักศึกษาต้องมาติดต่อขอใบเข้าห้องสอบก่อน 1 สัปดาห์ โดยเป็นการจัดสอบในห้องสอบพิเศษ ใช้ข้อสอบ 2 ชุด
 3. เวลาในการสอบ ให้ไปรวมกับการสอบปลายภาคเป็นเวลา3 ชั่วโมงโดยไม่มีการขยายเวลาในการสอบให้(ตามมติคณะกรรมการวิชาการในการประชุมครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553)

หากไม่ได้รับการอนุมัติ

– นักศึกษาสามารถเข้าสอบ ปลายภาคได้โดยคะแนนสอบกลางภาคเป็น 0

– นักศึกษาสามารถ เพิก -ถอนในรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาคได้

หมายเหตุ  นักศึกษาที่ไม่ได้มาสอบตามกำหนด หรือดูตารางสอบผิด หรือมีเหตุอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้มีการสอบร่วมทั้งภาคปกติและค่ำ สำหรับนักศึกษาที่มาสอบอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ได้แก ฝนตก,น้ำท่วม,รถติด เป็นต้น ให้นักศึกษาไปที่ห้องสอบและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ ให้นักศึกษาเขียนคำร้องและให้ผู้กำกับห้องสอบบันทึกในใบคำร้องไว้เป็นหลักฐานโดยระบุวัน เวลาที่นักศึกษาไปถึงห้องสอบ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาในกรณียื่นเรื่องขอสอบภายหลังอันเนื่องมาจากการมาสอบสาย

http://sis.siam.edu/registrar/exammissed.htm

ข้อมูล โดย นางสาวอรอุมา ตำพู (61003126029)

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 03/03/2021 เวลา 14.00น.

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

 

ข้อมูลโดย นางสาว ชาลินี ศรีจันทร์ [62003126033] ข้อมูลข่าวสารวันที่ 04/03/2021 เวลา 12.06 นาที

อ้างอิงโดย https://reg.rru.ac.th/main/index.php

 

 

 

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

ทางมหาวิทยาลัยจะมีกิจกรรมวันเปิดโลกกิจกรรม ให้นักศึกษาสามารถไปเดินดูบูธชมรมต่างๆ และลงชื่อเข้าชมรมที่ตนเองสนใจได้

แหล่งที่มา : http://web2.rru.ac.th/index.php/en/component/k2/item/1603-2020

ข้อมูล โดย นางสาวธนตะวัน ประศรีพัฒน์ (62003126008)           ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 02/03/2021 เวลา 14.25 น.

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

เปิดรับนักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ทุกชั้นปีและสามารถเข้าร่วมการออกค่ายของชมรมที่จัดขึ้นทุกปีได้แล้วแต่สะดวก

แหล่งที่มา : https://bit.ly/3r7X2uL

ข้อมูล โดย นางสาวธนตะวัน ประศรีพัฒน์ (62003126008)          ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่02/03/2021 เวลา 14.24 น.

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

 ติดต่อที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ในเมือง อาคารราชนครินทร์ ชั้น 2

หลักฐานประกอบเอกสารกู้ยื้ม(กยศ)

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืมเงิน
1.   แบบคำขอกู้ยืมเงินที่จัดพิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan และแบบคำขอกู้ยืมเงินที่เป็นเอกสาร(แบบ กยศ.101)
2.   เอกสารของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน
          2.1  สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ
          2.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. เอกสารของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน
          3.1  สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ
          3.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ ดังนี้
          4.1   กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงินมีรายได้ประจำ ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนของบุคคลนั้นแล้วแต่กรณี
          4.2   กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงินไม่มีรายได้ประจำให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน (แบบ กยศ.102) และ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้
5.  หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103)
6.  แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
7.  ใบแสดงผลการศึกษา/สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา
8.  เอกสารอื่นๆ ซึ่งสถานศึกษาพิจารณาเพิ่มเติม
* หมายเหตุ  :
สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อ โดยเจ้าของเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา บิดาต้องเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง

ลิ้งข้อมูล >> https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1546938081 << ข้อมูล โดย นายคธาวุธ ศรีแก้วต่างวงศ์[62003126023]          ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 02/03/2021 เวลา 14:36

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

มี 8 หลักสูตร เรียน 4 ปี

1.การศึกษาปฐมวัย

2.คอมพิวเตอร์ศึกษา

3.คณิตศาสตร์

4.ภาษาอังกฤษ

5.การสอนภาษาจีน

6.สังคมศึกษา

7.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

8.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

อ้างอิง https://reg.rru.ac.th/admission/new/pdf/re-admis-2edit4.pdf

ข้อมูล โดย นายกีรติ กลิ่นกล่อม [62003126027]     ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 02/03/2021 เวลา 14.39

 

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ข้อที่ 23 การประเมินผลการศึกษาแต่ละรายวิชาให้ประเมินเป็นระดับของผลการเรียนเป็นตัวอักษรหรือสัญลักษณืดังต่อไปนี้

– การประเมินผลเป็นระดับขั้นผลการเรียนมี 8 ระดับและมีค่าระดับ ดังนี้

ระดับขั้นผลการเรียน ความหมาย ค่าระดับ
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.00
B+ ดีมาก (Very Good) 3.50
B ดี (Good) 3.00
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.50
C พอใช้ (Fair) 2.00
D+ อ่อน (Poor) 1.50
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.00
F ตก (Fail) 0.00

ข้อมูล โดย นายชมพินิจ กล้าหาญ [62003126007]          ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 02/03/2021 เวลา 14:27

http://ce.rru.ac.th/files/rule-1.pdf

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

 เปิดสอนทั้งหมด 5 คณะ

คณะครุศาสตร์

 • สาขาวิชาการศึกษาประถมวัย
 • สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
 • สาขาวิชาดนตรีสากล
 • สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)
 • สาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • สาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก
 • สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาการจัดการ

 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ้างอิง:https://reg.rru.ac.th/rru-university-course/

ข้อมูล โดย นายอภิเดช เจริญศรีนิคม [62003126014]          ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 02/03/2021 เวลา 14:42

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

การเทียบโอนรายวิชา/ผลการเรียน

1.การโอนผลการเรียนกระทำได้ในกรณีใดบ้าง และมีเงื่อนไขอย่างไร

ตอบ

 1. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา
 2. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนประเภทนักศึกษา
 3. เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยแต่ไม่สำเร็จการศึกษาและกลับเข้ามาศึกษาใหม่ ไม่เกินกำหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เงื่อนไขการโอนผลการเรียน

 1. ไม่ถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 2. เป็นรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรที่เคยศึกษามาแล้ว และมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C โดยไม่จำกัดหน่วยกิต

2.การยกเว้นผลการเรียนกระทำได้ในกรณีใดบ้าง

ตอบ

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดหรือรับรองหลักสูตร
 2. เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยรับรอง
 3. เป็นผู้ผ่านการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ มีประสบการณ์จากการทำงาน

3.รายวิชาที่จะได้รับการยกเว้นผลการเรียนได้นั้น ต้องมีเกณฑ์อย่างไร

ตอบ เป็นรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C หรือเทียบเท่า และได้รับผลการเรียนนั้นมาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

4.ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญาญาตรีจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองจะได้รับการยกเว้นผลการเรียนในหมวดวิชาใดบ้าง

ตอบหมวดศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเลือกเสรี และรายวิชาเฉพาะด้าน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สาขาวิชากำหนด

5.ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญาญาตรีหรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหลักสูตรจะได้รับการยกเว้นผลการเรียนในหมวดวิชาใดบ้าง

ตอบหมวดศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต และรายวิชาเฉพาะด้าน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สาขาวิชากำหนด

6.จำนวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นผลการเรียน สูงสุดได้เท่าไร

ตอบ  ต้องไม่เกินสามในสี่ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร

7.ต้องการขอเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชา จะต้องทำอย่างไร

ตอบ

 1. นักศึกษายื่นคำร้องขอโอน/ยกเว้นรายวิชา ในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษาเท่านั้น (ดาวน์โหลด์คำร้องที่เว็บไซต์ http://.reg.rru.ac.th)
 2. ฝ่ายงานทะเบียนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา
 3. ฝ่ายงานทะเบียนจัดทำประกาศและแจ้งตามคณะ/ศูนย์ทราบ
 4. นักศึกษารับเอกสารการโอน/ยกเว้นรายวิชา
 5. ชำระเงินค่าธรรมเนียมสำหรับการโอน/ยกเว้นรายวิชาที่ฝ่ายการเงิน
 6. ส่งเอกสารการโอน/ยกเว้นที่ผ่านการชำระเงินแล้วที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
 7. เจ้าหน้าที่ทะเบียนนำผลโอน/ยกเว้นกรอกลงคอมพิวเตอร์

อ้างอิงจาก :https://shorturl.asia/2Llc3

ข้อมูล โดย นายอิทธิพล ขำเหม [62003126030] ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 02/03/2021 เวลา 14:16 น.

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

ตอบ

กลุ่มเรียน 6300312601  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  จำนวน  23  คน

กลุ่มเรียน 6200312601  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  จำนวน  27  คน

กลุ่มเรียน 6100312601  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  จำนวน  26  คน

กลุ่มเรียน 6100312602  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  จำนวน  23  คน

กลุ่มเรียน 6000312601  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  จำนวน  19  คน

กลุ่มเรียน 6000312602  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  จำนวน  19  คน

กลุ่มเรียน 5900312601  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  จำนวน  26  คน

สรุปอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา รวมทั้งหมด 5 ชั้นปี  ได้จำนวน  163   คน

http://ce.rru.ac.th/student-stay/

 

ข้อมูล โดย นายชานนท์ สุขไสว [62003126019]           ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่02/03/2021 เวลา114:15

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เปิดทำการสอนใน 9 สาขาวิชา ดังนี้

 1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 2. สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
 3. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
 4. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 5. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 6. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 7. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 8. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 9. สาขาวิชาสังคมศึกษา

เข้าดูเพิ่มเติมคลิก https://reg.rru.ac.th/rru-university-course/pages-course-list-%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.php

 

 

ข้อมูล โดย นางสาวน้องนุช ฉัตร์ทอง [62003126036] ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 02/03/2021 เวลา 14:34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ในการผลิตบัณฑิตเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพการดำเนินงานและการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าสำคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี้

 1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่าหลักสูตรได้ดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่การกำกับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
 2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภพและมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้กำหนดแนวทางการเผยแพรหลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรม การการอุตมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
 3. ตัวบ่งการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ ตำแหนทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ สำหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่นั้นกระบวนการและได้กำหนดแนวทางใการให้คะแนนในแต่ละระดับสำหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเนได้ใช้ในการพิจารณา
 4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรโดยมีการดำเนินงานได้ตามมาตฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ ทุกระบบต้องได้รับการเห็นชอบจกสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมตึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้มีการจัดส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลพื้นฐานให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระตับหลักสูตร ที่เทียบเคียงได้อ้างอิง http://www.bhes.mua.go.th/QAMUA58/qa%20manual58/iqa_2558.pdf

มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
1. การทำกับมาตรฐาน 1.1 หารบริหารจัดทาร
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กำหนด โดย สทอ.
ผลการบริหารจัตการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ปริญญาตรี เกณฑ์ 4 ข้อ
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 12 ข้อ
2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม
หอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามทรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(โดยผู้ใช้บัณฑิตผู้มีส่วนไต้ส่วนเสีย)
2.2 การได้งานทำหรือผลงาน
วิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา
– ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ไต้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ
– ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/ออกที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา – การรับนักศึกษา
– การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา – การควบคุมกาดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
– การควบคุมติดตามและการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
– การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา – อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
– อัตราการสำเร็จหารศึกษา
– ความพึ่งพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจาย์ – การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
– หารบริหารอาจารย์
– หารส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภายอาจารย์ – ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
– ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ
– ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
– จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลTCI และ Scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสตร
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ – อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
– ความพึ่งพอใจของอาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร – หลักดิตในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
– การปรับปงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตรสาขานั้นๆ
– การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนหารจัดการเรียนทาร
สอน
– การพิจรณาทำหนดผู้สอน
– การทำกับ ติตตาม และตรวจสอบหารจัตทำ มคอ.3 และ มคอ.4
– การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึหษา
– การทำกับกระบวนการเรียนการสอน
– การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี
– การบูรณาการพันธกิจต่งๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
– การช่วยเหลือ กำกับ ติตตาม ในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
5.3 การประเมินผู้เรียน – การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
– การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึหษา
– การกำกับการประเมินการจัตการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6และมคอ.7)
– การประเมินวิทยานิพนธ์และการคันคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระตับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการตำเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุตมศึกษาแห่งชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ – ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
– จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
– กระบวนการปรับปรุงตามผลหารประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

อ้างอิง http://www.bhes.mua.go.th/QAMUA58/qa%20manual58/iqa_2558.pdf

คุณสมบัติผู้ประเมิน ประกอบด้วย

การกำหนดคุณสมบัติผู้ประเมิน

ระดับหลักสูตร

กรณี ที่ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรกำหนดดังนี้

1) ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนอย่างน้อย 3 ค โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันและอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน

2) ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน

3) คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

4) คณะกรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของแต่ละระดับการศึกษา มีดังนี้

ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป

ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป

ระดับปริญญาเอก คณะกรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ขึ้นไป

ตารางกำหนดผู้ประเมินระดับหลักสูตร

ตำแหน่ง ปีการศึกา  2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 หมายเหตุ
ประธานกรรมการ บุคคลภายนอก บุคคลภายนอก บุคคลภายนอก
กรรมการ บุคคลภายใน บุคคลภายนอก บุคคลภายนอก
กรรมการ บุคคลภายใน บุคคลภายใน บุคคลภายใน

อ้างอิง https://shorturl.asia/BCTwi

ข้อมูล โดย นายภาคภูมิ ศรีจันทร์นวน [62003126005]          ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 02/03/2021 เวลา 14:51

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา

รองอธิการบดี :

– ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ (รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย)

-ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ (รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา)

ผศ.วัชรากร พาหะนิชย์ (รองอธิการบดี)

อาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา (รองอธิการบดี)

ผู้ช่วยอธิการบดี :

-อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ (ผู้ช่วยอธิการบดี)

ผศ.สุรกิจ ทองสุก (ผู้ช่วยอธิการบดี)

คณบดี :

ผศ.ดร.ลินดา นาคโปย (คณบดีคณะครุศาสตร์)

-ผศ.ครรชิต มาระโภชน์ (คณบดีคณะวิทยาการจัดการ)
-อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
-อาจารย์เมธี พรมศิลา (คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
-ดร.เทพนคร ทาคง (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
-ผศ.ดร.วรพล แวงนอก (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)

ผู้อำนวยการ ศูนย์ สำนัก :

-อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

-ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก (ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

-ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี (ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)

-อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ (ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง)

-ผศ.ดร.ปิยะนุช พุฒแก้ว(ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพครู)

-ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ (ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม และท้องถิ่น)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี : ดร.นฤชล เรือนงาม

 

ข้อมูล โดย นางสาวมณฑาทิพย์ ถนอมดี [62003126035]          ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 09/03/2021 เวลา 13:44 น.

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือเทียบเท่า

๒) มีเกรดเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐

 

อ้างอิง https://reg.rru.ac.th/admission/new/pdf/re-admis-2edit4.pdf

ข้อมูล โดย นายกีรติ กลิ่นกล่อม [62003126027]     ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 02/03/2021 เวลา 14.37

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ข้อที่ 29 รายวิชาใดที่ได้ผลการเรียน F ให้นักศึกษาทำการลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชานั้น และให้เปลี่ยนรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียน F ให้เป็นสัญลักษณ์ W       ( W คือ เป็นการถอนบางวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเอาออกไปแต่ถอนเกินเวลาที่กำหนด จึงติด W  )

ข้อมูล โดย นายชมพินิจ กล้าหาญ [62003126007]          ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 02/03/2021 เวลา 11:57

http://ce.rru.ac.th/files/rule-1.pdf

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

ข้อ ๕๒ การให้ปริญญาเกียรตินิยม
ผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ ดังนี้
(๑) สอบได้จำนวนหน่วยตคบตามหลักสูตรและภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อ ๒๐
(๒) ไม่เคยเรียนรายวิชาใด ๆ ได้ระดับขั้นผลการเรียนต่ำกว่า C
(๓) ไม่เคยเรียนซ้ำในรายวิชาใด ๆ
(๔) ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะได้รับปญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องได้รับคำระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๖o
(๕) ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องได้รับค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕
(๖) นักตึกษาที่ได้รับการยกวนการเรียนไม่มีสิทริได้รับปริญญาเกียรตินิยม
(๗) คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่สำเร็กาศึกษาและขอรับปริญญาต่อสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาเกียรตินิยมและนำเสนอสภามหาวิทยลัยเพื่ออนุมัติการให้ปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ ๕๓ ชื่ปริญญา และการใช้ชื่อปริญญาให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
ว่ด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๕๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้

อ้างอิง http://ce.rru.ac.th/files/rule-1.pdf

ข้อมูล โดย นายภาคภูมิ ศรีจันทร์นวน [62003126005]          ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 02/03/2021 เวลา 12:04

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

ตอบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด   ตำแหน่ง ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง   ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์    ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

อาจารย์ ดร.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์   ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และเลขานุการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ปิ่นทอง   ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

อาจารย์พงศธร ปาลี   ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

http://ce.rru.ac.th/lecturer/

 

ข้อมูล โดย นายชานนท์ สุขไสว [62003126019]          ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่02/03/2021 เวลา14:16

คำถามจากหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อย วิชาการ

Load More


คำถามที่พบบ่อย ด้านสวัสดิการนักศึกษา

นักศึกษาสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านอินเทอร์เน็ตได้ด้วยตัวเองที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย
หรือที่ลิงค์ https://staff.rru.ac.th/passwordchange

ข้อมูลโดย นายปกรณ์ ข้าวหอม [62003126031]
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 09/03/2021 เวลา 14:27

การใช้งาน  e-mail google (@rru.ac.th)

1. ลงชื่อเข้าใช้ e-mail โดยใช้ username และ password เช่นเดียวกับ การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

2. สามารถใช้งาน e-mail และ แอพพลิเคชั่นต่างๆ ของ google ได้ทันที

 

ข้อมูล โดย นางสาวกัลยา ด่านกลอง [62003126024]     ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 09/03/2021 เวลา 13.57

แหล่งที่มา https://arit.rru.ac.th/26052020-2/

ติดต่อได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สวัสดิการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกันอุบัติเหตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้มีกองทุนสำหรับการช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย กรณีฉุกเฉิน อันเป็นเหตุสุดวิสัยในขณะดำรงสถานภาพนักศึกษา และเป็นสาเหตุให้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาและการดำรงชีพ ดังนี้
(1) กรณีเสียชีวิต ให้จ่ายค่าหรีดหรือเงินช่วยพิธีศพ ไม่เกินรายละ 1,000 บาท
(2) กรณีได้รับบาดเจ็บและเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ให้จ่ายค่าของเยี่ยมหรือเงินช่วยเหลือนอกเหนือจากความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัยเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินรายละ 10,000 บาท
(3) การช่วยเหลือที่เป็นกรณีพิเศษหรือกรณีฉุกเฉินอื่นๆ ให้จ่ายในอัตราตามที่คณะกรรมการกำหนดเป็นรายกรณีไป
(4) การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเบี้ยเลี้ยงของบุคลากรของมหาวิทยาลัย และพนักงานขับรถเพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลือ ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย และให้เบิกจ่ายตามระเบียบราชการ
(5) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อมูลโดยนายชาคริตส์ อิบรอเฮม[62003126016] ข้อมุลข่าวสารวันที่ 09/03/2564 เวลา 13:46

ขั้นตอนการติดตั้ง Microsoft 365

1. เข้าใช้WIFI มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะขึ้นแถบต่างๆ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่แถบจุดกลมๆสีขาวมี5จุดให้คลิกที่จุดที่2

2.ให้ดับเบิ้ลคลิกที่หน้า การติดตั้ง Microsoft Office 365 ส ำหรับนักศึกษา

3.ดูว่าเราจะโหลดเวอร์ชั่นได้กี่บิตและภาษาไหน

4.เมื่อโหลดโปรแกรมมาแล้ว ดับเบิ้ลคลิกตัวโปรแกรมเพื่อติดตั้ง

5.คลิกปุ่ม “YES” เพื่อเริ่มติดตั้ง

6.โปรแกรมจะเริ่มติดตั้งเองอัตโนมัติ เวลาที่ใช้ในการติดตั้งขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องและความเร็วของอินเตอร์เน็ต

7.โปรแกรมติดตั้งเสร็จจะปรากฏหน้าต่างนึง ให้กดปิด

8.เปิดโปรแกรม Microsoft Office 365 ที่ต้องการใช้งาน

9.คลิกปุ่ม “ลงชื่อเข้าใช้” เพื่อลงทะเบียนเปิดใช้งาน

10.การลงชื่อเข้าใช้ให้ใส่รหัสนักศึกษาตามด้วย @mail.rru.ac.th โดยไม่ต้องเว้นวรรคแล้วคลิก “ถัดไป”

11.ใส่รหัสผ่าน โดยใช้รหัสผ่านเดียวกันกับการเข้าใช้อืนเตอร์เน็ตมหาลัย แล้วคลิก “Sing in”

12.คลิก “ยอมรับและเริ่มการทำงาน”

13.หากการเปิดใช้งานสมบูรณ์ โปรแกรมจะแสดงชื่อผู้ใช้ และบัญชีที่มุมขวาบนของโปรแกรม

*ใช้ได้แค่5เครื่องเท่านั้น*

 

ข้อมูลโดย นางสาวชาลินี ศรีจันทร์ [62003126033] ข้อมูลข่าวสารวันที่ 04/03/2021 เวลา 12.39 นาที

อ้างอิงโดย https://bit.ly/30eHbOY

 

ตอบ

1.นักศึกษาส่งคําร้องขอสําเร็จการศึกษาตามปฏิทินวิชาการที่งานทะเบียนและแยกกลุ่มตามเจ้าหน้าที่งานทะเบียน

2.เจ้าหน้าที่งานทะเบียนตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรตามหลักสูตรที่นักศึกษาส่งคําร้องขอสําเร็จการศึกษา

3.เจ้าหน้าที่งานทะเบียนลงวันสําเร็จการศึกษาในระบบประมวลผลตามรอบที่กําหนดในแต่ละภาคการศึกษาโดยยึด เอาวันที่ประชุมกรรมการสภาวิชาการเป็นขออนุมัติสําเร็จการศึกษา

4.นายทะเบียนรวบรวมตรวจสอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาจากโครงสร้างตามหลักสูตรจากผู้รับผิดชอบประจํากลุ่ม

5.นายทะเบียนตรวจสอบจัดทํารูปเล่มเอกสารรายชื่อ

6.จัดส่งเล่มเอกสารให้คณะประชุมคณะกรรมการประจําคณะกําหนดช่วงเวลาในการจัดประชุมไม่น้อยกว่า 15 วัน ทําการในรอบนั้น ๆ

 • รอผลการให้ความเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษานําเสนอต่อที่ประชุมกรรมการสภาวิชาการ

7.จัดส่งเอกสารให้เลขาคณะกรรมการสภาวิชาการนําเข้าที่ประชุมไม่น้อยกว่า 15 วันทําการในรอบนั้นๆ

 • รอผลการให้ความเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษานําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

8.จัดส่งเอกสารให้เลขาสภามหาวิทยาลัยนําเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาบัตร / ประกาศนียบัตร พร้อมทั้งดําเนินการขอความเห็นชอบจากนายกสภามหาวิทยาลัยก่อนนําเข้าวาระ

9.เจ้าหน้าที่งานทะเบียนจัดเตรียมเอกสารการสําเร็จการศึกษาเสนอผู้มีอํานาจลงนามตามขั้นตอน

10.ประกาศรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาและนัดรับเอกสารการสําเร็จการศึกษา

11.นักศึกษาติดต่อขอรับเอกสารการสําเร็จการศึกษาตามขั้นตอน

อ้างอิงจาก: เว็บไซต์สำนักวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

http://academic.rru.ac.th/wp-content/uploads/2018/06/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.pdf

ข้อมูล โดย นายวิศรุต  ยืนสุข [61003126001] ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/03/2021 เวลา 12.31

รถรับส่งนักศึกษาหอพักไปยังสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีรอบการเดินรถ โดย

เช้า – ออกจากหอพักไปยังอาคารเรียนต่างๆ (วันจันทร์ – วันศุกร์)

คันที่ 1 – การเดินรถจากหอพักไปยังอาคารเรียนบูรณาการวิชาการ (ตึกใหม่) เวลา 07: 30-08: 45 น.

คันที่ 2 – การเดินรถจากหอพักไปยังอาคารเรียนรวมภายในมหาวิทยาลัยฯ รอบใน (ตึก 3,4,6,8) หิน

ช่วงกลับจากอาคารเรียนบูรณาการเดินทางกลับหอพักนักศึกษา

รอบที่ 1 ออกจากตึกเวลา 11.00 น. โดยประมาณ

รอบที่ 2 ออกจากตึกเวลา 14:50 น. โดยประมาณ

อ้างอิงจาก: Facebook Page: หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

https://www.facebook.com/771772562855296/posts/4109897329042786/

ข้อมูลโดย นางสาวจิราพัชรสารเล็ก [62003126002] ข้อมูลข่าวสารวันที่ 02/03/2021 เวลา 20:20 น.

ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนช้ากว่าก าหนด วันละ ๒๐ บาท
แต่รวมแล้วไม่เกินภาคเรียนละ ๑,๐๐๐ บาท
การนับจำนวนวันเพื่อค่านวณค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด ให้นับ
ตั้งแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของการชำระเงินลงทะเบียน เศษของวันให้นับเป็น ๑ วัน

http://council.rru.ac.th/wp-content/uploads/2019/09/7.-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2548.pdf

ข้อมูล โดย นายวันมูฮำหมัด มะเยาะ [62003126013]         ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 02/03/2021 เวลา 11:57

การประกันอุบัติเหตุ

การให้บริการของหน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ได้จัดทำความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุนักศึกษาและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2563 กับบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 – วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดความคุ้มครองดังนี้

1 สูญเสียชีวิต จากอุบัติเหตุสาธารณภัย (รถประจำทาง อาคาร ลิฟท์ สาธารณะ เครื่องบิน และอื่นๆ) จำนวนเงินคุ้มครอง 240,000  บาท
2 สูญเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทั่วไป จำนวนเงินคุ้มครอง 120,000  บาท
3 ค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิตจากเจ็บป่วย หรือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จำนวนเงินคุ้มครอง   20,000  บาท
4 สูญเสีย สายตา มือ เท้า (สองส่วน) จำนวนเงินคุ้มครอง  120,000  บาท
5 สูญเสีย สายตา มือ เท้า (หนึ่งส่วน) จำนวนเงินคุ้มครอง  72,000  บาท
6 ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (ต่อการเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง)  จำนวนเงินคุ้มครอง  12,000  บาท
7 สูญเสียชีวิต จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินคุ้มครอง  120,000  บาท
8 สูญเสียชีวิต จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายโดยเจตนา  จำนวนเงินคุ้มครอง  120,000  บาท
9 ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ   จำนวนเงินคุ้มครอง  120,000  บาท

ขั้นตอนการส่งเบิกค่าสินไหมทดแทน
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องและเอกสารต่างๆ พร้อมกรอกรายละเอียดในเอกสารให้ครบถ้วน ดังนี้
1.1 แบบคำร้องเบิกประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
1.2 ใบสำคัญรับเงิน (กรอกเฉพาะข้อมูลติดต่อนักศึกษา ไม่ต้องใส่ยอดเงิน เนื่องจากต้องรอบริษัทฯ พิจารณาว่าจะได้รับเงินสินไหมจำนวนเท่าไร และลงนามให้เรียบร้อย)
2. จัดส่งคำร้องและเอกสารต่างๆ ประกอบด้วย
2.1 แบบคำร้องเบิกประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
2.2 ใบเสร็จรับเงินการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล (ตัวจริง) ทุกใบ
2.3 ใบรับรองแพทย์การรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล (ตัวจริง) ทุกใบ
2.4 หลักฐานทางการแพทย์อื่นๆ (ถ้ามี)
2.5 ใบสำคัญรับเงิน
2.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ใบ
2.7 สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ใบ
*การเบิกค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต ให้จัดส่งเอกสารหลักฐานตามแบบคำร้องด้านล่าง
และส่งไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง

หัวหน้าหน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

3.เมื่อได้รับการอนุมัติเงินสินไหมทดแทนการประกันอุบัติเหตุนักศึกษาแล้ว บริษัทฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่นักศึกษาระบุไว้ และจะแจ้งให้นักศึกษาทราบ
4.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามการเบิกได้ที่บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 08 – 8579 – 3384

สวัสดิการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกันอุบัติเหตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้มีกองทุนสำหรับการช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย กรณีฉุกเฉิน อันเป็นเหตุสุดวิสัยในขณะดำรงสถานภาพนักศึกษา และเป็นสาเหตุให้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาและการดำรงชีพ ดังนี้
(1) กรณีเสียชีวิต ให้จ่ายค่าหรีดหรือเงินช่วยพิธีศพ ไม่เกินรายละ 1,000 บาท
(2) กรณีได้รับบาดเจ็บและเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ให้จ่ายค่าของเยี่ยมหรือเงินช่วยเหลือนอกเหนือจากความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัยเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินรายละ 10,000 บาท
(3) การช่วยเหลือที่เป็นกรณีพิเศษหรือกรณีฉุกเฉินอื่นๆ ให้จ่ายในอัตราตามที่คณะกรรมการกำหนดเป็นรายกรณีไป
(4) การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเบี้ยเลี้ยงของบุคลากรของมหาวิทยาลัย และพนักงานขับรถเพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลือ ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย และให้เบิกจ่ายตามระเบียบราชการ
(5) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

คุณพงศกร  สวัสดิ์มาก  หัวหน้าหน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  โทร 0-845-633-538  หรือ 038-500-000 ต่อ 6079
Facebook งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แหล่งที่มา http://dsd.rru.ac.th/index.php/2015-02-05-15-12-49?fbclid=IwAR1Ox33yJWybHtUR3WkXk8ZK2wMo-_rRDVPfyL1Ogt4Pz8t9jw1HgakNI0s

ข้อมูล โดย นางสาวยอแสง ผิวหอม [62003126015]          ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 02/03/2021  เวลา 15:00

ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยมีการให้ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 จากกองทุนการศึกษา หลวงพ่อช้าง เตชปญโญ

ทุนการศึกษา  1 ปีการศึกษา  จำนวน 16 ทุน (สมาคมศิษย์เก่าสนับสนุนจำนวน 3 ทุน) โดยจำนวนเงินที่ได้รับจะเท่ากับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหนึ่งปีการศึกษา  ประกอบด้วย

 1. ทุนคณะครุศาสตร์ จำนวน 2 ทุน
 2. ทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 ทุน
 3. ทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 2 ทุน
 4. ทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 ทุน
 5. ทุนคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 2 ทุน
 6. ทุนความสามารถพิเศษ จำนวน 6 ทุน

รายละเอียดสนใจคลิก ทุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษา หลวงพ่อช้าง เตชปญฺโญ ประจำปีการศึกษา 2564

เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่  http://dsd.rru.ac.th/index.php/2015-02-05-15-28-42 

 

 

ข้อมูล โดย นางสาวน้องนุช ฉัตร์ทอง [62003126036] ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 02/03/2021 เวลา 14:32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงาน ฝ่ายการเงิน

สถานที่ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

แผนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  (มอเมือง)

รูปจาก https://techno.rru.ac.th/?page_id=3365#

ข้อมูล โดย นายวันมูฮำหมัด มะเยาะ [62003126013]          ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 02/03/2021 เวลา 11:57

 

 

การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ คุณสมบัติผู้ผ่อนผันฯ เป็นนักศึกษาชาย เกิดในปี พ.ศ.2543 ต้องเตรียมเอกสารการขอผ่อนผันฯดังนี้

1.แบบคำร้องขอผ่อนผันฯ ขอรับได้ที่ห้องกองพัฒนานักศึกษา
2.สำเนาใบสด.9 (ถ่ายด้านหลังมาด้วย) จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
6.หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา(ขอฝ่ายทะเบียน) จำนวน 1 ฉบับ
7.สำเนาการเปลี่ยนชื่อ -สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

ติดต่อขอผ่อนผันฯ ด้วยตนเองได้ที่

กองพัฒนาการนักศึกษาชั้น2อาคารราชนครินทร์มรร.เมือง

กองพัฒนานักศึกษามรก.ราชนครินทร์บางคล้า

ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 29 มกราคม 2564 (เวลา 09.00-15.00 น.)

ลิงค์ข้อมูล >> http://dsd.rru.ac.th/ << ข้อมูล โดย นายคธาวุธ ศรีแก้วต่างวงศ์ [62003126023]          ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 02/03/2021 เวลา 14:18

ตอบ

 

ข้อมูล โดย นางสาวยอแสง ผิวหอม  [62003126015]          ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 02/03/2021 เวลา 11:57

Load More


คำถามที่พบบ่อย ด้านหอพักนักศึกษา

เปิดทำการตั้งแต่เวลา 18:00 น. – 20:00 น. ทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์

อัตราค่าบริการ : 10 บาท ต่อวัน / 150 ต่อเดือน

เมื่อจ่ายค่าบริการแล้วสามารถใช้งานเครื่องออกกำลังกายได้ทุกชนิด

*หมายเหตุ : เวลาทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19*

ข้อมูลโดย นายปกรณ์ ข้าวหอม [62003126031]
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 09/03/2021 เวลา 14:05

สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีการศึกษาที่อยู่หอพักของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในกรณีที่มีความประสงค์อยากย้ายหอพัก ย้ายห้อง ย้ายอยู่ชั้นใหม่ สามารถย้ายออกได้ แต่จะต้องรอในช่วงท้ายเทอมปีการศึกษา เราต้องไปติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลหอพักว่ามีความประสงค์จะขอย้ายห้องอยู่ใหม่ หรือบางกรณีที่อยากอยู่ห้องเดิมก็ต้องไปจองห้องเดิมที่ตนเองพักอยู่ ไม่เช่นนั้นถ้ามีบุคคลอื่นมาจองห้องเรา เราก็ต้องออกจากห้องนั้นแล้วไปอยู่ห้องพักอื่น (ข้อมูลจากการสอบถามเพื่อนที่พักอาศัยอยู่หอของทางมหาวิทยาลัย)

ลิงค์เพิ่มเติม  http://dormitory.rru.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/IMG_20190507_0002.pdf

 

ข้อมูลโดย นางสาวสุวรรณี ทองคำ [61003126068]
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/03/2021 เวลา 14:48

นักศึกษาสามารถติดต่อชำระได้ที่หอพักนักศึกษา ได้ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-13.30 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ สามารถสอบถามได้เพิ่มเติมที่เบอร์โทร 038-568180

 

ข้อมูล โดย นางสาวพิลัยลักษณ์ บุญชูศรี [61003126060] ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/03/2021 เวลา 14:48

หากต้องการขอเงินค่าบำรุงหอพักคืน ให้นักศึกษาไปติดต่อที่สำนักงานหอพักนักศึกษาเพื่อทำการสอบถามเเละดำเนินการตามขั้นตอน

 

 1. ข้อมูลโดย นางสาว ฐิติมา ยิ้มเนียม [61003126057]

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/03/2021 เวลา15.04

เพจหอพักนักศึกษา , เว็บไซต์หอพักนักศึกษา , ไลน์กลุ่มแต่ละหอพัก ( เมื่อเข้าพักอาศัยหอพักนักศึกษา แต่ละหอพักจะมี QR code ให้เข้าร่วมไลน์กลุ่ม )

https://www.facebook.com/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C-771772562855296/

 

ข้อมูล โดย นางสาวอาทิตยา นามมูล [61003126061] ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/03/2021 เวลา 14:48

ไม่สามารถใส่ได้ จากประสบการณ์การเข้าเรียนวิชาต่างๆ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ปิ่นทอง

ข้อมูลโดย นางสาว ณัฐธิดา เจริญนาวี [61003126031] ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/03/2021 เวลา 14:47 น.

ตอบ เบอร์โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ติดอยู่ด้านล่างหอพักของแต่ละหอ

ข้อมูลโดย นางสาวกรรณิกา ทองเเสน [61003126019]

ข้อมูลล่าสุด ณ 17/03/64 เวลา 19.01 น.

 

ตอบ

ข้อมูล โดย นางสาวนิรชา สาพิมพ์ [61003126009]

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/03/2021 เวลา 12.25

ตอบ

ไปที่สำนักงานหอพักจะมีใบเเจ้งซ่อมกรอกข้อมูลในกระดาษเเล้วส่งให้กับเจ้าหน้าที่

ข้อมูลโดย นางสาววิไลวรรณ สร้อยศรีวรรณ [61003126051]

ข้อมูลล่าสุด ณ 4/03/2021 เวลา 12.25

 

ตอบ สำนักงานหอพักนักศึกษา

แหล่งอ้างอิง Facebook : หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ข้อมูลโดยคุณคุณัญญาเรืองกระจ่าง [61003126054] ข้อมูลข่าวสาร ณ วันที่ 04/03/2021 เวลา 12:25

รายละเอียดหอพักนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้ามี 5 แห่ง ดังนี้

 1. หอพักหญิงชมพูพันทิพย์
 2. หอพักหญิงเฟื่องฟ้า
 3. หอพักหญิงกาสะลอง
 4. หอพักหญิงพุดตาน
 5. กระท่อมหญิงลีลาวดี

รายละเอียดหอพักนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้ามี 2 เเห่ง ดังนี้

 1. หอพักชายชัยพฤกษ์
 2. หอพักชายราชพฤกษ์

http://d Dormitory.rru.ac.th/

ข้อมูลโดย นางสาว จิราพัชร สารเล็ก [62003126002] ข้อมูลข่าวสารวันที่ 02/03/2021 เวลา 14:23 น.

 

 

 

 

ติดต่อที่อาคารสำนักงานหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

ข้อมูล โดย นางสาวศศิมาพร เจียงแก้ว [62003126004]              ข้อมูลล่าลุด ณ วันที่ 02/03/2021 เวลา 11.57

อ้างอิงจาก

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3837005592998629&id=771772562855296

การย้ายออกจากหอพัก

ติดต่อกับเจ้าหน้าที่สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

 1. ทำความสะอาด และจัดเก็บห้องพักให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้
 2. ชำระเงินค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า ก่อนย้ายออกจากหอพัก
 3. คืนกุญแจห้องพักแก่เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษาและบันทึกออกจากห้องพัก

เว็บอ้างอิ่ง
http://dorm.sru.ac.th
ข้อมูล โดย นายวรวุฒิ แสวงศิริผล [62003126012]          ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 02/03/2021 เวลา 13:47

 • โดมกีฬาหน้าหอพักนักศึกษา อยู่บริเวณทางเข้าหอพักนักศึกษาหญิง
 • โรงอาหารหน้าหอพักนักศึกษา อยู่บริเวณหอพักนักศึกษาหญิง
 • ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อยู่ที่อาคารสำนักงานหอพักนักศึกษา ชั้น 1
 • ห้องออกกำลังกาย (Fitness) อยู่ที่อาคารสำนักงานหอพักนักศึกษา ชั้น 2
 • ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ อยู่บริเวณข้างสนามเปตองหน้าหอพักนักศึกษา

แหล่งอ้างอิง  :  https://bit.ly/3q838Ki

ข้อมูล โดย นางสาวปภาวี สุดเฉลียว [62003126018]          ข้อมูลล่าลุด ณ วันที่ 02/03/2021 เวลา 14.15

ตึกสำนักงานหอพักนักศึกษา

ข้อมูล โดย นางสาวอาทิตยา พารารักษ์ [62003126009]                  ข้อมูลล่าลุด ณ วันที่ 02/03/2021 เวลา 11.57

ตอบ

ที่ตั้ง 6 หมู่ 4 ตำบล หัวไทร อำเภอ บางคล้า จังหวัด ฉะเชิงเทรา

รหัสไปรษณีย์ 24110
http://dormitory.rru.ac.th/?page_id=37

ข้อมูล โดย นายรัชชานนท์ รุ่งสนธยานนท์ [62003126025]          ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 02/03/2021 เวลา 14:20

สามารถเลือกได้ โดยจับกลุ่มมาทั้งหมด4คน และ ติดต่อลงชื่อจองหอพักที่สำนักงานหอพักนักศึกษา

ข้อมูล โดย นางสาวอาทิตยา พารารักษ์ [62003126009]              ข้อมูลล่าลุด ณ วันที่ 02/03/2021 เวลา 11.57

นักศึกษาต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชครินทร์

แล้วเจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษาจะติดต่อประสานงานไปทางโรงพยาบาล จากนั้นทางโรงพยาบาลจะนำรถฉุกเฉินมารับตัวนักศึกษาที่หอพักนักศึกษา

ข้อมูล โดย นายวรวุฒิ แสวงศิริผล [62003126012]          ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 02/03/2021 เวลา 14:03

  ติดต่อเจ้าหน้าที่หอพัก ในช่วงก่อนจบการศึกษาของแต่ละเทอม 

1. เจ้าหน้าจะให้ดูรายชื่อห้องที่ว่าง

2. เจ้าหน้าจะให้กกอกข้อมูล การย้ายห้อง

3. ทำการยืนกุญแจห้องเพื่อที่จะเอากุญแจของห้องใหม่

  ข้อมูล โดย นายสหรัฐ เรียมริมมะดัน [62003126034]           ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 02/032021 เวลา 12.03  

ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาหญิง(ห้องปรับอากาศ) 6,000 บาท/คน/ภาคปีการศึกษา
ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาหญิง(ห้องพัดลม) 3,000 บาท/คน/ภาคปีการศึกษา
ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาชาย(ห้องปรับอากาศ) 6,000 บาท/คน/ภาคปีการศึกษา
ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาชาย(ห้องพัดลม) 4,500 บาท/คน/ภาคปีการศึกษา

หากชำระเกินระยะเวลาที่กำหนด ต้องเสียค่าปรับ วันละ 20 บาท สูงสุดไม่เกิน 1000 บาท/ภาคเรียน

แหล่งที่มา : https://bit.ly/3q838Ki

ข้อมูล โดย นางสาวปภาวี สุดเฉลียว [62003126018]          ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 02/0302021 เวลา 14.15

ประกอบด้วย

ภายในห้อง

 1. โต๊ะ เก้าอี้สำหรับนั่งทำงาน
 2. ตู้เสื้อผ้า
 3. เครื่องทำน้ำอุ่น
 4. อ่างล้างหน้า
 5. ที่นอน

ภายในหอ

 1. เครื่องซักผ้า
 2. ตู้สำหรับกดน้ำดื่ม
 3. ตู้เติมเงินโทรศัพท์

ข้อมูล โดย นายอภิเดช เจริญศรีนิคม [62003126014]          ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 02/03/2021 เวลา 14:42

ค่าน้ำ 5 บาท/ยูนิต

ค่าไฟ 6บาท/ยูนิต

หากเกินเวลาที่กำหนด ปรับ 10บาท/วัน สูงสุดไม่เกิน 100 บาท

หากไม่ชำระติดต่อกัน15วัน  จะถูกระงับการใช้ไฟฟ้าและน้ำ

ข้อมูล โดย นางสาวมณฑาทพย์ ถนอมดี [62003126035]          ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 09/03/2021 เวลา 12:50 น.

ตอบ หอพักนักศึกษาชายเเละหญิงจะเปิดเวลาโดยประมาณ 06.00 น. ปิดโดยประมาณ 21.00 น. – 22.00 น.

ข้อมูล โดย นายรัชชานนท์ รุ่งสนธยานนท์ [62003126025]          ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 02/03/2021 เวลา 14:15

Load More


คำถามที่พบบ่อย ด้านอาคารสถานที่

ตอบ

7 Eleven สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ฉะเชิงเทรา

ร้านข้าวป้าเต้ย

ร้านส้มตำพี่บุ๋ม

ร้านบัง

ร้านยำ

ข้อมูล โดย นายธีรรัตน์  คิงคำ [62003126003]

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 09/03/2021 เวลา 13.43

 

ตอบ

ข้อมูล โดย นางสาวกัลยา ด่านกลอง  [62003126024]     ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 09/03/2021 เวลา 13.42

ตอบ
ข้อมูลโดย นางสาวสมฤดี นันทบุตร 61003126020
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 02/03/2021 เวลา 10.03

อ้างอิง

มี 2 แห่ง ดังนี้

1.อยู่ใกล้บริเวณตึกสำนักงานกองพัฒนาการนักศึกษา

2.อยู่ที่ตึก 11

*** ข้อมูลมาจากประสบการณ์จริงที่ได้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้***

 

ข้อมูล โดย นางสาวจุฑารัตนื นิพพาน (61003126063)

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/03/2021 เวลา 14:49

หอสมุดกลาง อาคารบรรณราชนครินทร์ (เมือง) เวลาเปิด-ปิดบริการ จันทร์ – ศุกร์ 08:30 น. ถึง 16:30น. เสาร์ – อาทิตย์ 08:30 น. – 16:30 น. หมายเหตุ ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตกฤษ์และวันหยุดมหาวิทยาลัย

อาคารบรรณราชนครินทร์ (ศูนย์บางคล้า) จันทร์ – ศุกร์ 8:30 น. – 16 :30 น. หมายเหตุ เปิดให้บริการเฉพาะวันทำการปกติ  http://lib.rru.ac.th/

 

 

ข้อมูล โดย นางสาวกรรภิรมย์ แสงอุไร [61003126043] ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/03/2021 เวลา 15:02

อาคารแต่ละแห่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประกอบด้วยอาคาร 4 ส่วนใหญ่ 1.อาคารเรียน 2.อาคารสำนักงาน

3.ห้องสมุดมหาวิทยาลัย  4. อาคารรับเสด้จ โดยในบริเวณต่างๆ จะมีห้องนํํ้าภายในอาคาร

1.อาคารเรียนจะประกอบด้วย

 • อาคารคณะครุศาตร์[อาคาร4]
 • ศูนย์ภาษาเเละคอมพิวเตอร์[อาคาร8]
 • อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [อาคาร 2]
 • อาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [อาคาร 2]
 • ศุนย์วิทยาศาสตร์
 • อาคาร3
 • อาคารเรียนรวมบูรณาการ[อาคาร11]
 • ศิลปกรรม
 • นาฏศิลป์
 • เทคโนโลยีการเกษตร
 • คหกรรมศาสตร์
 • อาคาร7(สาขาสาธารณสุขชุมชน)

2.อาคารสำนักงาน

 • กองพัฒนานักศึกษา
 • ไปรษณีย์อนุญาต สาขาบางคล้า 103

 • สำนักงานหอพัก
 • สำนักงานคณะกรรมการบริหารสถาบัน(กบส.)
 • สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 • สำนักงานมูลนิธิ รภ.ราชนครินทร์

3.ห้องสมุดนักศึกษา

 • บรรณาราชนครินทร์(อยู่บริเวณตรงข้ามทางเข้าชั้น 1 ห้องสมุดบรรณาราชนครินทร์ )

4.อาคารรับเสด็จ

อ้างอิง https://bit.ly/3kDkDkI

ข้อมูล โดย นายสุรพงษ์ ยันตะนะ [62003126032]           ข้อมูลล่าสุด วันที่ 09/03/2021 เวลา 13:37

 

 

https://bit.ly/3kDkDkI

 

ข้อมูลโดย นายสุรพงษ์ ยันตะนะ [62003126032]           ข้อมูลล่าสุด วันที่ 02/03/2021 เวลา 11:57

ตอบ 

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีรอบการเดินรถ โดย

เช้า – ออกจากหอพักไปยังอาคารเรียนต่างๆ (วันจันทร์ – วันศุกร์)

คันที่ 1 – การเดินรถจากหอพักไปยังอาคารเรียนบูรณาการวิชาการ (ตึกใหม่) เวลา 07: 30-08: 45 น.

คันที่ 2 – การเดินรถจากหอพักไปยังอาคารเรียนรวมภายในมหาวิทยาลัยฯ รอบใน (ตึก 3,4,6,8) หิน

ช่วงกลับจากอาคารเรียนบูรณาการเดินทางกลับหอพักนักศึกษา

รอบที่ 1 ออกจากตึกเวลา 11.00 น. โดยประมาณ

รอบที่ 2 ออกจากตึกเวลา 14:50 น. โดยประมาณ

อ้างอิงจาก: Facebook Page: หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

https://www.facebook.com/771772562855296/posts/4109897329042786/

 

ข้อมูล โดย นายวงศธร จันกรี [62003126021] ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 02/03/2021 เวลา 12:03

ต้องเขียนใบแจ้งซ่อมแล้วยื่นที่อาคารสำนักงานหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

ข้อมูล โดย นางสาวศศิมาพร เจียงแก้ว [62003126004]             ข้อมูลล่าลุด ณ วันที่ 02/03/2021 เวลา 11.57

อ้างอิงจาก

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3837005592998629&id=771772562855296

ภาพ A เป็นสนามกีฬาหน้าหอพัก

1.สนามบอลเล่

2.ลานว่าง

3.โดมสนามฟุตซอล

4.สนามตะกร้อ

5.สนามบาส

6.สนามเปตอง

ภาพ B เป็นสนามกีฬาในสวนเกษตร

1.โรงยิม

2.สนามบาส

3.สนามฟุตบอล

ข้อมูล โดย นายสหรัฐ เรียมริมมะดัน [62003126034]          ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 02/032021 เวลา 12.03

ตอบ

อาคารแต่ละแห่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประกอบด้วยอาคาร 4 ส่วนใหญ่ 1.อาคารเรียน 2.อาคารสำนักงาน

3.ห้องสมุดมหาวิทยาลัย  4. อาคารรับเสด้จ โดย

1.อาคารเรียนจะประกอบด้วย

 • อาคารคณะครุศาตร์[อาคาร4]
 • ศูนย์ภาษาเเละคอมพิวเตอร์[อาคาร8]
 • อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [อาคาร 2]
 • อาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [อาคาร 2]
 • ศุนย์วิทยาศาสตร์
 • อาคาร3
 • อาคารเรียนรวมบูรณาการ[อาคาร11]
 • ศิลปกรรม
 • นาฏศิลป์
 • เทคโนโลยีการเกษตร
 • คหกรรมศาสตร์
 • อาคาร7(สาขาสาธารณสุขชุมชน)

2.อาคารสำนักงาน

 • กองพัฒนานักศึกษา
 • ไปรษณีย์อนุญาต สาขาบางคล้า 103

 • สำนักงานหอพัก
 • สำนักงานคณะกรรมการบริหารสถาบัน(กบส.)
 • สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 • สำนักงานมูลนิธิ รภ.ราชนครินทร์

3.ห้องสมุดนักศึกษา

 • บรรณาราชนครินทร์

4.อาคารรับเสด็จ

อ้างอิง https://bit.ly/3kDkDkI

ข้อมูล โดย นายสุรพงษ์ ยันตะนะ [62003126032]           ข้อมูลล่าสุด วันที่ 09/03/2021 เวลา 13:37

 

มาได้จากหลายเส้นทาง เพียงเปิด Google Maps พิมพ์ค้นหา   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอบางคล้า 6 ต.หัวไทร อำเภอบางคล้า ฉะเชิงเทรา หรือ ตามลิ้งค์นี้    https://shorturl.asia/nWIvf

ข้อมูล โดย นายอิทธิพล ขำเหม [62003126030]           ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 02/03/2021 เวลา 14:16 น.

ตอบ

[1] อาคาร 1

[2] อาคาร 2 คณะมนุษย์ศาสตรฯ

[3] อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ

[4] ห้องการะเกด

[5] อาคาร 5 คณะครุศาสตร์

[6] อาคาร 6

[7] อาคาร 7 บัณฑิตศึกษา

[8] อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตรฯ

[9] สำนักวิทยบริการ

[10] ห้องเสตจสารภี

[11] ลานจอดรถ

[12] ศาลาแก้ว

[13] โรงเรียนสาธิต

[14] สำนีกงานคณะวิทยาศาสตรฯ

[15] นาฎดุริยางศิลป์ไทย

[16] ลานจอดรถ

[17] UBI

[18] เครดิตสหกรณ์

[19] ศิลปกรรม

[20] อาหาร SME

[21] สำนักงานวิทยาการจัดการ

[22] ที่จอดรถ

[23] อาคารราชนครินทร์

[24] โดม

[25] สนามฟุตบอล

[26] ลานจอดรถ

[27] สนามเทนนิส

[28] อาคารเรียนรวมแและอำนวยการ

[29] สัมมนาคาร บางประกง ปาร์ค

[30] โรงอาหาร

[31] หอพักนักศึกษาจีน

 

ข้อมูล โดย นายวงศธร จันกรี [62003126021] ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 02/03/2021 เวลา 12:03

หากนักศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในเมือง อาคารเรียนรวมและอำนวยการจะอยู่บริเวณทางขวามือทางเข้าฝั่งค่ายทหาร อาคารจะอยู่ฝั่งซ้ายมือตรงข้ามกับสนามเทนนิส

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล โดย นายวศิน สีหะเดช [62003126001]

ตรวจสอบข้อมูล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ปิ่นทอง

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 09/03/2021 เวลา 13:52

Load More