ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

ฐานข้อมูลสารสนเทศผลงานของนักศึกษา

ลำดับ
ชื่อ
ชั้นปี
รหัสนักศึกษา
ผลงาน
หลักฐาน
1นายสุธีพงศ์ ทองแก้ว264003126027ประธานสโมสรคณะครุศาสตร์https://drive.google.com/file/d/1ly98-yLG6TaDnQ-J6pTo3GPQg75-7cKK/view?usp=share_link
2นายปัญญา โกตูม264003126012รองประธานสโมสรคณะครุศาสตร์https://drive.google.com/file/d/1yW0WGQSZff6rErqyvESgg1NMvU2sn7Dw/view?usp=share_link
3นายธีรรัตน์ คิงคำ462003126003นายกองการนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564https://drive.google.com/file/d/1aho1yLXb1--1ycWpww73MvlKYvxdMkGK/view?usp=share_link
4นายวงศธร จันกรี462003126021องค์การนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564https://drive.google.com/file/d/1c5crXgHHcjfcL0NQa6MmvBNbMBCDHsCV/view?usp=share_link
5นางสาวกัลยา ด่านกลอง462003126024กรรมการและเลขานุการ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564https://drive.google.com/file/d/10QzlJcPpff9SqitMgBxj_37AtXx3cLME/view?usp=share_link
6นางสาววรางคณา โต่ยจันทึก363003126004หัวหน้า สโมสร คณะครุศาสตร์ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565https://drive.google.com/file/d/1l4of2OlIJGsbx__H0i5fxu5dBEr8g5L2/view?usp=share_link
7นายกิตติพงศ์ ละเต็บซัน363003126019หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนนูปกรณ์ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565https://drive.google.com/file/d/1efxf4A86mY0B6PJe9BtwyBVFFc-vMCY5/view?usp=share_link
8นายสิทธิพงศ์ ไชยยันต์363003126025ประธานคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565https://drive.google.com/file/d/1dzz-RKI7woG0TMX6eR2orU_njLvXGo5u/view?usp=share_link
9นายพัฒนพงศ์ หงษ์มัง363003126013รองคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565https://drive.google.com/file/d/1j8E2zUavix6EO4dqe0qmGKvFitPw_gKH/view?usp=share_link
10นายณัฐวุธ ผ่องสอาด363003126018เลขานุการหอพักนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565https://drive.google.com/file/d/1WmPrhgJfc9BbvdwT9g4F0Fp-7woZaVCX/view?usp=share_link
11นายกฤตภาส สายไตร363003126027รองประธานสโมสรคณะครุศาสตร์ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565https://drive.google.com/file/d/1uIYZErKqIsHd7QEVkylbFCL_03JYIMiP/view?usp=share_link
12นายพัฒนพงศ์ หงษ์มัง363003126013ประธานชมรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2565
13นายชินาธิป ดอกหอม364003126014รองประธานชมรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2565
14นายภาคภูมิ ศรีจันทร์นวน462003126005ที่ปรึกษาชมรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2565
15นายณัฐวุธ ผ่องสอาด363003126028เลขานุการ ประจำปีการศึกษา 2565
16นางสาวพิจิตร คำพรมราช363003126003เหรัญญิก ประจำปีการศึกษา 2565
17นายธนดล มนต์วิเศษ363003126009ฝ่ายโครงการ ประจำปีการศึกษา 2565
18นางสาวสุดารัตน์ โทวงษ์363003126016ฝ่ายจัดหาทุน ประจำปีการศึกษา 2565
19นางสาววรางคณา โต่ยจันทึก363003126006ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2565
20นางสาววราภรณ์ ชมชื่น363003126004ฝ่ายธุรการ ประจำปีการศึกษา 2565
21นางสาวกนกวรรณ รักษาทรัพย์363003126007ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565
22นายภาคภูมิ ศรีจันทร์นวน462003126005ประธานชมรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2564
23นายพัฒนพงศ์ หงษ์มัง363003126013รองประธานชมรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2564
24นายศุภวิชญ์ โชตะนาสำเร็จการศึกษา60003126003ที่ปรึกษาชมรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2564
25นายวงศธร จันกรี462003126021ที่ปรึกษาชมรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2564
26นางสาวปภาวี สุดเฉลียว462003126018เลขานุการ ประจำปีการศึกษา 2564
27นายชานนท์ สุขไสว462003126019เหรัญญิก ประจำปีการศึกษา 2564
28นางสาวน้องนุช ฉัตร์ทอง462003126036ฝ่ายโครงการ ประจำปีการศึกษา 2564
29นายคธาวุธ ศรีแก้วต่างวงศ์462003126023ฝ่ายจัดหาทุน ประจำปีการศึกษา 2564
30นางสาวยอแสง ผิวหอม462003126015ฝ่ายจัดหาทุน ประจำปีการศึกษา 2564
31นายกีรติ กลิ่นกล่อม462003126027ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2564
32นายสหรัฐ เรียมริมมะดัน462003126034ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2564
33นายชมพินิจ กล้าหาญ462003126007ฝ่ายธุรการ ประจำปีการศึกษา 2564
34นางสาวอาทิตยา พารารักษ์462003126009ฝ่ายธุรการ ประจำปีการศึกษา 2564
35นายปกรณ์ ข้าวหอม462003126031ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564
36นายวศิน สีหะเดช462003126001ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564
37นายศุภวิชญ์ โชตะนาสำเร็จการศึกษา60003126003ประธานชมรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563
38นายภาคภูมิ ศรีจันทร์นวน462003126005รองประธานชมรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563
39นายศุภกฤต สายสมบัติสำเร็จการศึกษา59003126008ที่ปรึกษาชมรมคอมพิวเตอร์ ในฐานะอดีตประธานชมรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563
40นายสุขสันต์ กองศรีสำเร็จการศึกษา60003126002เลขานุการ ประจำปีการศึกษา 2563
41นายอันดามัน ขันตีสำเร็จการศึกษา60003126005เหรัญญิก ประจำปีการศึกษา 2563
42นายนรพนธ์ เทพวรรณสำเร็จการศึกษา60003126012ฝ่ายโครงการ ประจำปีการศึกษา 2563
43นายทวีพงษ์ ราชโยธาสำเร็จการศึกษา60003126013ฝ่ายโครงการ ประจำปีการศึกษา 2563
44นางสาวนันทพร ประสิทธิ์สำเร็จการศึกษา60003126015ฝ่ายจัดหาทุน ประจำปีการศึกษา 2563
45นายศุภกิจ คงเกิดผลสำเร็จการศึกษา60003126016นายศุภกิจ คงเกิดผล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2563
46นายปรเมทธ์ อินอุ่นโชติสำเร็จการศึกษา60003126021ฝ่ายธุรการ ประจำปีการศึกษา 2563
47นายพลประกาย สุวรรณรัตน์สำเร็จการศึกษา60003126025ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563
48นายศุภกฤต สายสมบัติสำเร็จการศึกษา59003126008ประธานชมรม ประจำปีการศึกษา 2562
49นายศุภวิชญ์ โชตะนาสำเร็จการศึกษา62003126005รองประธานชมรม ประจำปีการศึกษา 2562
50นายณัฐพงษ์ อังกฤษสำเร็จการศึกษา58003126010ที่ปรึกษาชมรมคอมพิวเตอร์ ในฐานะอดีตประธานชมรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562
51นางสาวสุภัคตา รัตนศรีสอางค์สำเร็จการศึกษา59003126011เลขานุการ ประจำปีการศึกษา 2562
52นางสาวรัชนีกร จงประจันต์สำเร็จการศึกษา59003126013เหรัญญิก ประจำปีการศึกษา 2562
53นางสาวกัลยาณี ลำบองสำเร็จการศึกษา59003126018ฝ่ายโครงการ ประจำปีการศึกษา 2562
54นายณัฐพล พรมมิสำเร็จการศึกษา59003126029ฝ่ายจัดหาทุน ประจำปีการศึกษา 2562
55นางสาวกัญญา จันทกุมมารสำเร็จการศึกษา59003126026ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562
56นางสาวธิดารัตน์ ว่องดีสำเร็จการศึกษา59003126007ฝ่ายธุรการ ประจำปีการศึกษา 2562
57นางสางนุชนารถ ศิลาแรงสำเร็จการศึกษา59003126001ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562
58นายณัฐพงศ์ อังกฤษสำเร็จการศึกษา58003126010ประธานชมรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561
59นายศุภกฤต สายสมบัติสำเร็จการศึกษา59003126008นายศุภกฤต สายสมบัติ รองประธานชมรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561
60นายชาญณรงค์ วัฒนชัยสำเร็จการศึกษา57003126015ที่ปรึกษาชมรมคอมพิวเตอร์ ในฐานะอดีตประธานชมรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561
61นางสาวกัณฐิกา วิทนาสำเร็จการศึกษา58003126034เลขานุการ ประจำปีการศึกษา 2561
62นางสาวอังคณา ดงแสนแก้วสำเร็จการศึกษา58003126011เหรัญญิก ประจำปีการศึกษา 2561
63นายนนทวรรษ พรหมศิริสำเร็จการศึกษา58003126016ฝ่ายโครงการ ประจำปีการศึกษา 2561
64นางสาวหทัยทิพย์ บุญเลิศสำเร็จการศึกษา58003126006ฝ่ายจัดหาทุน ประจำปีการศึกษา 2561
65นายปิยทัศน์ ระดมเพ็งสำเร็จการศึกษา58003126007ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561
66นางสาวสรัสนันท์ หนูเทียนสำเร็จการศึกษา58003126021ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561
67นายชาญณรงค์ วัฒนชัยสำเร็จการศึกษา57003126015ประธานชมรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2560
68นายณัฐพงศ์ อังกฤษสำเร็จการศึกษา58003126010รองประธานชมรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2560
69นายวรากรณ์ ทองมีสำเร็จการศึกษา57003126023ที่ปรึกษาชมรมคอมพิวเตอร์ ในฐานะประธานนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
70นายธวัชชัย หอมจันทร์สำเร็จการศึกษาที่ปรึกษาชมรมคอมพิวเตอร์ ในฐานะอดีตประธานชมรมรวมพลคนอาสา ประจำปีการศึกษา 2560
71นางสาวยุพาพรรณ ปิงกระโทกสำเร็จการศึกษาเลขานุการ ประจำปีการศึกษา 2560
72นางสาวพัชรนันท์ มีแก้วสำเร็จการศึกษา57003126010เหรัญญิก ประจำปีการศึกษา 2560
73นายเจษฎา วงศ์จีนสำเร็จการศึกษา57003126056ฝ่ายโครงการ ประจำปีการศึกษา 2560
74นายทวีศักดิ์ นารถมณีสำเร็จการศึกษา57003126012ฝ่ายโครงการ ประจำปีการศึกษา 2560
75นายทวีศักดิ์ ทองสุทธิสำเร็จการศึกษา57003126036ฝ่ายจัดหาทุนประจำปีการศึกษา 2560
76นายกิตติพงษ์ โพธิ์สุวรรณสำเร็จการศึกษา57003126014ฝ่ายจัดหาทุน ประจำปีการศึกษา 2560
77นายอดิศักดิ์ สุริยะสำเร็จการศึกษา57003126008ฝ่ายจัดหาทุน ประจำปีการศึกษา 2560
78นางสาวสุภัทรา ขาวงามสำเร็จการศึกษา57003126050ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560
79นายจักรพงษ์ แพงดีสำเร็จการศึกษา57003126066ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560
80นายอโณทัย งามแสงสำเร็จการศึกษา57003126072ฝ่ายธุรการ ประจำปีการศึกษา 2560
81นายปฏิภาณ บุญเจริญสำเร็จการศึกษา57003126061ฝ่ายธุรการ ประจำปีการศึกษา 2560
82นายพงศ์พัทธ์ สาสีทาสำเร็จการศึกษา57003126065ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

ฐานข้อมูลสารสนเทศการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4

ลำดับ
ชื่อ
ชั้นปี
รหัสนักศึกษา
ผลงาน
หลักฐาน
1นางสาว ปภาวี สุดเฉลียว462003126018สอบใบประกอบวิชาชีพ
2นางสาว น้องนุช ฉัตร์ทอง462003126036สอบใบประกอบวิชาชีพ

 

 

ฐานข้อมูลสารสนเทศการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 3

ลำดับ
ชื่อ
ชั้นปี
รหัสนักศึกษา
ผลงาน
หลักฐาน
1นายพัฒนพงศ์ หงษ์มัง363003126013สอบใบประกอบวิชาชีพ
2นายกิตติพงศ์ ละเต็บซัน363003126019สอบใบประกอบวิชาชีพ
3นางสาววรางคณา โต่ยจันทึก363003126006สอบใบประกอบวิชาชีพ
4นางสาวทิพย์เกตุแก้ว สุขแป้น363003126015สอบใบประกอบวิชาชีพ
5นายกฤตภาส สายไตร363003126027สอบใบประกอบวิชาชีพ
6นางสาวนิชชานาถ ก้อนทอง363003126012สอบใบประกอบวิชาชีพ

 

 

ฐานข้อมูลสารสนเทศการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 2

ลำดับ
ชื่อ
ชั้นปี
รหัสนักศึกษา
ผลงาน
หลักฐาน
1
2
3
4
5
6

 

 

ฐานข้อมูลสารสนเทศของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการครู

ลำดับ
ชื่อ
ชั้นปี
รหัสนักศึกษา
ผลงาน
หลักฐาน
1 นางสาวนุชนารถ ศิลาแรงสำเร็จการศึกษา59003126001บรรจุราชการhttps://drive.google.com/file/d/1N9cvSddzOyrnPq-fPEHHI3DE2Z7m8-zm/view?usp=share_link
2นางสาวกัณฐิกา วิทนาสำเร็จการศึกษา58003126034บรรจุุราชการhttps://drive.google.com/file/d/1yDjKT5sYyDMM1u61UOaQDfBpV7ZReuQe/view?usp=share_link
3นางสาวศิริพร จันทรัสสะ
สำเร็จการศึกษา58003126009บรรจุุราชการ
4นางสาวอังคณา ดงแสนแก้วสำเร็จการศึกษา58003126011บรรจุุราชการhttps://drive.google.com/file/d/1seDALLaxfi8zPm2SIgYVsv7wVp8kXRS3/view?usp=share_link
5นางสาวสรัสนันท์ หนูเทียนสำเร็จการศึกษา58003126021บรรจุุราชการhttps://drive.google.com/file/d/1Z2WckI_Bcb8L6bYpcn8kyq6muqLCeEmq/view?usp=share_link
6นายธนวัฒน์ จันมาสำเร็จการศึกษา57003126058บรรจุุราชการhttps://drive.google.com/file/d/1G4Ge5T6bSnLAx6OhXGwUdyxx_Og8Xovo/view?usp=share_link
7นายชัยณรงค์ ​มะหา​รักษ์​สำเร็จการศึกษา57003126051​บรรจุุราชการhttps://drive.google.com/file/d/1HDs-gKa2gUKu0wr72nmcjPNlSQ606je1/view?usp=share_link
8นางสาวมนัชนกน์ บุญจงสำเร็จการศึกษา57003126038บรรจุุราชการhttps://drive.google.com/file/d/1P2gDx3FQx56TmalsxwZZi65z1CqKeFEN/view?usp=share_link
9นายเจษฎา วงศ์จีนสำเร็จการศึกษา57003126056บรรจุุราชการhttps://drive.google.com/file/d/1cThRgK2Bl4vgYdaIamco1nrg5KPX_mam/view?usp=share_link
10นางสาวอุษา กรัตพงศ์สำเร็จการศึกษา57003126057บรรจุุราชการhttps://drive.google.com/file/d/1ARh-Tw1dxFKIHIci6vtlVyGq2vLHWNam/view?usp=share_link
11นายวิท​วัฒน์​ พิกุล​ศรี​สำเร็จการศึกษา56003126014บรรจุุราชการhttps://drive.google.com/file/d/1MdpDA9Xx2yV1Q2GEj0XySsbTx2I2OQSB/view?usp=share_link
12นายศราวุฒิ วิจิตรสำเร็จการศึกษา56003126015บรรจุุราชการhttps://drive.google.com/file/d/1t0T82jkEoKDJj51xytZLgge1rBRESslc/view?usp=share_link
13นายจิรัฏฐ์ เจริญมฤคกัญจน์สำเร็จการศึกษา56003126021บรรจุุราชการhttps://drive.google.com/file/d/1o4tK1aUOD62fArgad5rEpbkB9rGVEeUj/view?usp=share_link
14นางสาวปนัดดา คำคูณสำเร็จการศึกษา55003126109บรรจุุราชการhttps://drive.google.com/file/d/1TISkfx2ZMZ_Y5wHgBe5t7a6sQP9qXvqx/view?usp=share_link
15นายดัสกร เพ็ชรรัตน์สำเร็จการศึกษา55003126103บรรจุุราชการhttps://drive.google.com/file/d/1CwGtKWE1k_t76f1M03so37gAn0f-Olpt/view?usp=share_link
16นางสาวกิตติยา อุ่นเรืองสำเร็จการศึกษา55003126002บรรจุุราชการhttps://drive.google.com/file/d/1G9Eb6giDsMPK9O5VFDSxr-gaQasXn458/view?usp=share_link
17นางสาววัชราพร โพธิ์ประสิทธิ์สำเร็จการศึกษา55003126046บรรจุุราชการhttps://drive.google.com/file/d/1fs_njtVxANk2L8FFIzkUhN_FMbiNvGRh/view?usp=share_link
18นางสาวจินตนา เนาว์วิจิตรสำเร็จการศึกษา55003126087บรรจุุราชการhttps://drive.google.com/file/d/1OoUlsK7gfKQ6_YOQQ-TPYZTMITxacDTQ/view?usp=share_link
19นายณัฐพงษ์ ม่วงงามสำเร็จการศึกษา54003126063บรรจุุราชการhttps://drive.google.com/file/d/11sI1LYtE5ceqPtFOF2cQ_utebNGasnnv/view?usp=share_link
20นางสาวนิชานันท์ ธิติโรจนกุลสำเร็จการศึกษา54003126043บรรจุุราชการhttps://drive.google.com/file/d/1uH6UO0Hd7rwcqrlJvElGnlZQNFuIHK1Z/view?usp=share_link
21นางสาวจิราพร​ สลามเต๊ะสำเร็จการศึกษา54003126084บรรจุุราชการhttps://drive.google.com/file/d/1POhyUeI-ANQmzVAvdsAwPfxgsOotgCOy/view?usp=share_link
22นายสันติสุข นิ่มอนงค์สำเร็จการศึกษา54003126098บรรจุุราชการhttps://drive.google.com/file/d/1gokud2xbBueMMEPLcSWetOS5AEYiQkyK/view?usp=share_link
23นางสาวระพีพรรณ อุดหนุนสำเร็จการศึกษา54003126007บรรจุุราชการhttps://drive.google.com/file/d/1eArXdYcoVx6I3skqJ_iEDngW-bD1J_T4/view?usp=share_link
24นางสาวละมัย ใยทาสำเร็จการศึกษา54003126033บรรจุุราชการhttps://drive.google.com/file/d/1S19_ieOJ32n7atAVy5WBEVaidIhe6qa2/view?usp=share_link