อาจารย์ณัฐที ปิ่นทอง

nattee

 

อาจารย์ณัฐที ปิ่นทอง
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

 

สถานที่ติดต่อ
ห้องพักอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

 

การติดต่อสื่อสาร
email: nattee.pin@rru.ac.th
facebook: www.facebook.com/nattee.pinthong.rru

 

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ผลงานวิชาการ
สื่อตำรา

ณัฐที ปิ่นทอง. (2560). เอกสารประกอบการสอน วิชาการออกแบบการสอนบนเว็บ. ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
ณัฐที ปิ่นทอง. (2558). เอกสารประกอบการสอน วิชาการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา. ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

 

งานวิจัย
ณัฐที ปิ่นทอง. (2557). การศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊กของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 4. พัทยา: ชลบุรี

 

ประสบการณ์การทำงาน
วิทยากรด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การนิเทศการสอน

 

ประสบการณ์การสอน
ชื่อวิชา
ระบบการสื่อสารข้อมูล
การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ
การพัฒนาเว็บ
การประกอบธุรกิจด้านสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
ระบบฐานข้อมูล
ระบบคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี การศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน
การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการศึกษาเอกเทศด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา
การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลบนเว็บ
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในสถานศึกษา
การจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์
โครงสร้างข้อมูล
การจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา
การพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ศึกษา
การออกแบบการสอนบนเว็บ