ระบบการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

คำอธิบาย
แบบประเมินนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ตามองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
ที่กำหนดโดยสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 


คำชี้แจง
แบบประเมินนี้เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มีจำนวนข้อคำถามจำนวน 10 ข้อ เป็นชนิดเลือกตอบเพียงข้อเดียว