ระบบการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

คำอธิบาย
แบบประเมินนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ตามองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
ที่กำหนดโดยสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 


คำชี้แจง
แบบประเมินนี้เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มีจำนวนข้อคำถามจำนวน 10 ข้อ เป็นชนิดเลือกตอบเพียงข้อเดียว

 

ระบบการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

1. ระดับความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

2. ระดับความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

3. ระดับความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมภายในอาคารเรียน เช่น พื้นที่ส่วนกลาง ห้องโถง ทางเดิน บันใด ห้องน้ำ ฯลฯ

4. ระดับความพึงพอใจต่ออุปกรณ์การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ ในห้องเรียน เช่น จอภาพโปรเจกเตอร์ ไมโครโฟน ลำโพงขยายเสียง ฯลฯ

5. ระดับความพึงพอใจต่ออุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ จอภาพโปรเจกเตอร์ ไมโครโฟน ลำโพงขยายเสียง ฯลฯ

6. ระดับความพึงพอใจต่อแหล่งให้ความรู้ เช่น หนังสือ วารสารทางวิชาการ สื่อด้านการศึกษา ฯลฯ

7. ระดับความพึงพอใจต่อพื้นที่สำหรับพบปะสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือทำงานกลุ่มร่วมกัน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

8. ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในห้องเรียน หรือห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เช่น ความแรงของสัญญาณ ความคงที่ของสัญญาณ ฯลฯ

9. ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายภายในอาคารเรียน เช่น ความแรงของสัญญาณ ความคงที่ของสัญญาณ ฯลฯ

10. ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายภายนอกห้องเรียน เช่น ความแรงของสัญญาณ ความคงที่ของสัญญาณ ฯลฯ

กรุณากรอกข้อมูล ตามความเป็นจริง

« ข้อคำถามก่อนหน้า ข้อคำถามถัดไป »