อาจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์

 

อาจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์
Adirek Yaowong, Ph.D.
ตำแหน่ง ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

สถานที่ติดต่อ
ห้องพักอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

การติดต่อสื่อสาร
email: adirek.yao@rru.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ผลงานวิชาการ
งานวิจัย

อดิเรก เยาว์วงค์ และพงศธร ปาลี. (2561).การสังเคราะห์องค์ประกอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา.การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
อดิเรก เยาว์วงค์.(2559).การพัฒนาตัวแบบวัดประสิทธิภาพการเรียนรู้จากระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเทคนิคซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน.การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
อดิเรก เยาว์วงค์ และพงศธร ปาลี. (2558).ผลกระทบของพฤติกรรมการเล่นเกมส์ออนไลน์ส่งผลต่อการเรียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์โดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง.การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม .
อดิเรก เยาว์วงค์ และคณะ. (2555). การบริหารระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศบนเทคโนโลยีประมวลผลเหนือเมฆ สำหรับการใช้งานในสถาบันอุดมศึกษา : การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ครั้งที่ 4, ACTIS 4. ปทุมธานี :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
อดิเรก เยาว์วงค์ และคณะ. (2555). การวิเคราะห์การทำงานของระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย SIP Protocol : การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ครั้งที่ 4, ACTIS 4 . ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
อดิเรก เยาว์วงค์ และคณะ. (2555). การศึกษาการใช้ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์บน SIP Protocol : การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ครั้งที่ 4, ACTIS 4. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
อดิเรก เยาว์วงค์ และคณะ. (2555). ระบบตรวจจับและควบคุมแบบไร้สายด้วย Zigbee : การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ครั้งที่ 4, ACTIS 4. ปทุมธานี :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
อดิเรก เยาว์วงค์. (2555). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้บนการปฏิบัติการทดลองเสมือนจริง วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

เกียรติประวัติการทำงาน
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 2561-ปัจจุบัน
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปี 2557-2560
คณะกรรมการ การจัดโครงการรายการโทรทัศน์ครู พื้นที่เขตการศึกษาจังหวัด ฉะเชิงเทรา ประจำปี 2553
คณะกรรมการตัดสินโครงการวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปี 2553

ประสบการณ์การสอน
ชื่อวิชา
ระบบปฏิบัติการ
ระบบการสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ไมโครโปรเซสเซอร์
การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์