ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์
Asst. Prof. Adirek Yaowong, Ph.D.
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

 


สถานที่ติดต่อ

ศูนย์มหาวิทยาลัย
ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้น 2 อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (เมือง)
เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 240000

ศูนย์บางคล้า
ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้น 2 อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (บางคล้า)
เลขที่ 6 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24110

 


การติดต่อสื่อสาร

อีเมล   adirek.yao@rru.ac.th

 


คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก         ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท           วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี          ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 


ข้อมูลการทำงาน

ปี 2560-ปัจจุบัน    ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปี 2552-ปัจจุบัน    อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปี 2557-2560      รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปี 2553               คณะกรรมการการจัดโครงการรายการโทรทัศน์ครู พื้นที่เขตการศึกษาจังหวัด ฉะเชิงเทรา ประจำปี 2553
ปี 2553               คณะกรรมการตัดสินโครงการวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปี 2553

 


ผลงานวิชาการ
งานวิจัย

อดิเรก เยาว์วงค์ และพงศธร ปาลี. (2561).การสังเคราะห์องค์ประกอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา.การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
อดิเรก เยาว์วงค์.(2559).การพัฒนาตัวแบบวัดประสิทธิภาพการเรียนรู้จากระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเทคนิคซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน.การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
อดิเรก เยาว์วงค์ และพงศธร ปาลี. (2558).ผลกระทบของพฤติกรรมการเล่นเกมส์ออนไลน์ส่งผลต่อการเรียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์โดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง.การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม .
อดิเรก เยาว์วงค์ และคณะ. (2555). การบริหารระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศบนเทคโนโลยีประมวลผลเหนือเมฆ สำหรับการใช้งานในสถาบันอุดมศึกษา : การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ครั้งที่ 4, ACTIS 4. ปทุมธานี :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
อดิเรก เยาว์วงค์ และคณะ. (2555). การวิเคราะห์การทำงานของระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย SIP Protocol : การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ครั้งที่ 4, ACTIS 4 . ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
อดิเรก เยาว์วงค์ และคณะ. (2555). การศึกษาการใช้ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์บน SIP Protocol : การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ครั้งที่ 4, ACTIS 4. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
อดิเรก เยาว์วงค์ และคณะ. (2555). ระบบตรวจจับและควบคุมแบบไร้สายด้วย Zigbee : การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ครั้งที่ 4, ACTIS 4. ปทุมธานี :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
อดิเรก เยาว์วงค์. (2555). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้บนการปฏิบัติการทดลองเสมือนจริง วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

 


ประสบการณ์การสอน
ชื่อวิชา
ระบบปฏิบัติการ
ระบบการสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ไมโครโปรเซสเซอร์
การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 27/01/2021 เวลา 17:08