อาจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์

อาจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์

 

อาจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

 

สถานที่ติดต่อ
ห้องพักอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

การติดต่อสื่อสาร
email: adirek_w@hotmail.com
facebook: www.facebook.com/ajrek

 

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)
ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ผลงานวิชาการ
งานวิจัย

อดิเรก เยาว์วงค์ และคณะ. (2555). การบริหารระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศบนเทคโนโลยีประมวลผลเหนือเมฆ สำหรับการใช้งานในสถาบันอุดมศึกษา : การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ครั้งที่ 4, ACTIS 4. ปทุมธานี :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
อดิเรก เยาว์วงค์ และคณะ. (2555). การวิเคราะห์การทำงานของระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย SIP Protocol : การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ครั้งที่ 4, ACTIS 4 . ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
อดิเรก เยาว์วงค์ และคณะ. (2555). การศึกษาการใช้ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์บน SIP Protocol : การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ครั้งที่ 4, ACTIS 4. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
อดิเรก เยาว์วงค์ และคณะ. (2555). ระบบตรวจจับและควบคุมแบบไร้สายด้วย Zigbee : การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ครั้งที่ 4, ACTIS 4. ปทุมธานี :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
อดิเรก เยาว์วงค์. (2555). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้บนการปฏิบัติการทดลองเสมือนจริง วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
เกียรติประวัติการทำงาน
คณะกรรมการ การจัดโครงการรายการโทรทัศน์ครู พื้นที่เขตการศึกษาจังหวัด ฉะเชิงเทรา ประจำปี 2553
คณะกรรมการตัดสินโครงการวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปี 2553
วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โครงการศิษย์พระดาบส ในโครงการพระราชอุปถัมภ์ ประจำปี 2552 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คณะกรรมการจัดงาน International Conference คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปี 2548-2551
คณะกรรมการจัดงาน 48 ปีพระจอมเกล้าลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปี 2549
ประสบการณ์การสอน
ชื่อวิชา
ระบบปฏิบัติการ
ระบบการสื่อสารข้อมูล
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ดิจิทัลเบื้องต้น
การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์