ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง
ตำแหน่ง รองคณบดีวางแผนและพัฒนา และประกันคุณภาพ
และอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

 


สถานที่ติดต่อ

ศูนย์มหาวิทยาลัย
ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้น 2 อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (เมือง)
เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000

ศูนย์บางคล้า
ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้น 2 อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (บางคล้า)
เลขที่ 6 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24110

 


การติดต่อสื่อสาร

อีเมล   thassanee30@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ คณะครุศาสตร์ 038-515826


คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก         ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท           วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี          วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏราชนครินทร์
มัธยมศึกษาปลาย   โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
มัธยมศึกษาต้น      โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
ประถมศึกษา         โรงเรียนวัดดอนทอง


ข้อมูลการทำงาน

ปี 2561              อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปี 2558-2560    ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปี 2554-2556    รองคณบดีกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปี 2553-2554    ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปี 2542-2554    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปี 2545-2553    เลขานุการ/อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปี 2545-2553    คณะกรรมการศูนย์ศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปี 2545-2553    คณะกรรมการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปี 2545-2553    คณะกรรมการ โครงการพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ปี 2544-2545    อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
ปี 2000            Students Internship Program with IBM Storage Products (Thailand) Limited.


การฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน

การฝึกอบรม

-อบรม Alibaba Global E-Commerce Talent – Train the Trainers ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
-ร่วมประชุม” อนาคตประเทศไทย  โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน” ณ ศูนย์การประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
-ร่วมประชุม The 9th TCU International e-Learning Conference 2018 “MOOCs and Beyond” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
-อบรมการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
-อบรม Cloud Computing Transform Vision and Technology  to New Paradigm  กรุงเทพมหานคร
-อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
-อบรมภาษาอังกฤษ ณ British Council  ประเทศมาเลเซีย
-ประชุมเชิงวิชาการราชนครินทร์วิจัย  ครั้งที่ 2  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
-อบรมเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
-อบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
-ประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-อบรมการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Desktop Author จังหวัดชลบุรี
-อบรม ความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การศึกษาดูงาน

-ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน ณ ประเทศเกาหลีใต้
-ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ประเทศกัมพูชา
-ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
-ศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา  ณ ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์
-ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยที่ INHA University และ Haesong Elementary School ประเทศเกาหลีใต้
-ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ  ประเทศเวียดนาม
-ฝึกดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
-ฝึกดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน ณ  ประเทศฮ่องกง
-ฝึกดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนที่  Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์
-ฝึกดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนที่  Multimedia University   ประเทศมาเลเซีย

 


ผลงานวิชาการ
สื่อตำรา
ทัศนีย์ รอดมั่นคง. (2549). เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาเว็บ. ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัย ราชภัฏราชนครินทร์.
ทัศนีย์ รอดมั่นคง. (2551). เอกสารประกอบการสอน วิชาดิจิทัลเบื้องต้น. ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
ทัศนีย์ รอดมั่นคง. (2553). ตำรา วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
ทัศนีย์ รอดมั่นคง. (2557). เอกสารประกอบการสอน วิชาการเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลบนเว็บ. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

 


งานวิจัย

ทัศนีย์  รอดมั่นคง; จิตติพร บ่มไล่; หนึ่งฤทัย เมฆวทัต และเสี่ยว ซิน เสอ. (2560). การวิจัยและพัฒนากลไกการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. งบประมาณแผ่นดิน 2557 (เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
ทัศนีย์ รอดมั่นคง  และจิตติพร บ่มไล่. (2559). การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.วารสารครุศาสตร์สาร, 10 (1), 13-26.
ทัศนีย์ รอดมั่นคง. (2557). ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาผ่านเว็บเซอร์วิส. วารสารอาชีวะและเทคนิคศึกษา, 4 (7), 15-22.
ทัศนีย์ รอดมั่นคง. (2556). การศึกษาความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 1(18).
ทัศนีย์ รอดมั่นคง. (2555). การวิจัยและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
ทัศนีย์ รอดมั่นคง, ปณิตา วรรณพิรุณ, ณมน จีรังสุวรรณ. (2556). การประกันคุณภาพอีเลิร์นนิง: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ E-Learning Quality Assurance: Theory to Practice. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 24 (3), 15-24.
ทัศนีย์ รอดมั่นคง. (2554). พฤติกรรมการใช้งาน Facebook ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ . ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
ทัศนีย์ รอดมั่นคง. (2554). ความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีและผู้บริหารประจำการให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา. ฉะเชิงเทรา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
ทัศนีย์ รอดมั่นคง. (2554). การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
ทัศนีย์ รอดมั่นคง. (2554). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบผสมผสานกับการสอนแบบปกติ กรณีศึกษา : วิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม. ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
ทัศนีย์ รอดมั่นคง. (2553). ความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรี และผู้บริหารประจำการให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา. ฉะเชิงเทรา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
Rodmunkong, T. (June 2015). The Development of Blended Learning Using Internet in Computer Programming and Algorithm. International Journal of Information and Education Technology, 5(6): 442-446.

 


ประสบการณ์การสอน
ชื่อวิชา
ดิจิทัลเบื้องต้น
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม
การพัฒนาเว็บ
โครงสร้างข้อมูล
คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์วิชาชีพครู 1
การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ
ระบบฐานข้อมูล
ระบบปฏิบัติการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลบนเว็บ
กระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์
การประกอบธุรกิจด้านสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป1
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป2
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/11/2022 เวลา 20:04