อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง

 

อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง

 

อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

 

สถานที่ติดต่อ
ห้องพักอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

การติดต่อสื่อสาร
email: thassanee30@gmail.com
facebook: www.facebook.com/thassanee.rodmunkong

 

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

ผลงานวิชาการ
สื่อตำรา
ทัศนีย์ รอดมั่นคง. (2549). เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาเว็บ. ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัย ราชภัฏราชนครินทร์.
ทัศนีย์ รอดมั่นคง. (2551). เอกสารประกอบการสอน วิชาดิจิทัลเบื้องต้น. ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
ทัศนีย์ รอดมั่นคง. (2553). ตำรา วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม. ฉะเชิงเทรา:มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
ทัศนีย์ รอดมั่นคง. (2557). เอกสารประกอบการสอน วิชาการเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลบนเว็บ. ฉะเชิงเทรา:มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

 

งานวิจัย
ทัศนีย์ รอดมั่นคง. (2553). ความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรี และผู้บริหารประจำการให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา. ฉะเชิงเทรา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
ทัศนีย์ รอดมั่นคง. (2554). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบผสมผสานกับการสอนแบบปกติ กรณีศึกษา : วิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม. ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
ทัศนีย์ รอดมั่นคง. (2554). การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
ทัศนีย์ รอดมั่นคง. (2554). ความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีและผู้บริหารประจำการให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา. ฉะเชิงเทรา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
ทัศนีย์ รอดมั่นคง. (2554). พฤติกรรมการใช้งาน Facebook ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ . ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
ทัศนีย์ รอดมั่นคง, ปณิตา วรรณพิรุณ, ณมน จีรังสุวรรณ. (2556). การประกันคุณภาพอีเลิร์นนิง: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ E-Learning Quality Assurance: Theory to Practice. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 24 (3), 15-24.
ทัศนีย์ รอดมั่นคง. (2557). ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาผ่านเว็บเซอร์วิส. วารสารอาชีวะและเทคนิคศึกษา, 4 (7), 15-22.

 

ประสบการณ์การสอน
ชื่อวิชา
ดิจิทัลเบื้องต้น
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม
การพัฒนาเว็บ
โครงสร้างข้อมูล
คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์วิชาชีพครู 1
การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ
ระบบฐานข้อมูล
ระบบปฏิบัติการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลบนเว็บ
กระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์
การประกอบธุรกิจด้านสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป1
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป2
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู