สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

 

พ.ศ.2518 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 ได้เปิดสอนนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็นคณะวิชา ได้แก่ คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิชาครุศาสตร์ ผู้บริหารคณะวิชา ได้แก่ หัวหน้าคณะวิชา คณะวิชาครุศาสตร์ได้พัฒนามาจากหมวดวิชาการศึกษาเดิม แบ่งออกเป็น ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ภาควิชาการอนุบาลศึกษา ภาควิชาทดสอบและวัดผลการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ต่อมา ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการได้ย้ายมาจากคณะวิชาวิทยาศาสตร์มาสังกัดคณะครุศาสตร์

พ.ศ. 2527 ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับ 2) เปิดสอนสาขาวิชาต่างๆ ระดับปริญญาตรี ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) และสาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.)

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวิทยาลัยครู เป็นสถาบันราชภัฏ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราจึงได้เปลี่ยนเป็น สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา และได้ปรับปรุงการบริหารงานในรูปแบบอุดมศึกษา เปลี่ยนชื่อคณะวิชา เป็นคณะ มีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด คณะวิชาครุศาสตร์จึงเปลี่ยนเป็นคณะครุศาสตร์

ในปี พ.ศ. 2542 ได้ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารภายในคณะจากภาควิชา เป็นการบริหารวิชาการแบบโปรแกรมวิชา ในระยะแรกคณะครุศาสตร์มี 7 โปรแกรมวิชา และ 1 สาขาวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว โปรแกรมวิชาบริหารการศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา โปรแกรมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ และโปรแกรมวิชาธุรกิจศึกษา และ สาขาวิชาทดสอบและการวิจัย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 สถาบันได้มีนโยบายให้สาขาวิชาการศึกษาทั้งหมดมาสังกัดคณะ ครุศาสตร์ จึงมีโปรแกรมวิชาเพิ่มอีก 6 โปรแกรมวิชา รวมเป็น 13 โปรแกรมวิชา 1 สาขาวิชา ดังนี้
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
โปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
โปรแกรมวิชาบริหารการศึกษา
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
โปรแกรมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
โปรแกรมวิชาธุรกิจศึกษา
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาวิชาทดสอบและการวิจัย

ปี พ.ศ.2547 ได้ปรับหลักสูตรการผลิตครูเป็นหลักสูตรพื้นฐานการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) เป็นการผลิตครูให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

ปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ทำให้คณะครุศาสตร์ เป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป

และต่อมาในปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัย ได้มีนโยบายให้เปลี่ยนจากโปรแกรมมาเป็นสาขาวิชาแทน โดยแบ่งเป็น 10 สาขา กับ 4 กลุ่มวิชา ดังนี้
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีน
กลุ่มวิชาพื้นฐานและบริหารการศึกษา
กลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา
กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เดิม เปิดสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี โดยรหัสในรายวิชาเอกจะเป็นรหัสของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาจะเรียนรายวิชาเอก กับอาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนรายวิชาชีพครูกับอาจารย์คณะครุศาสตร์ จนกระทั่งปี 2550 สาขาวิชาได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี และได้ปรับเปลี่ยนรหัสรายวิชาเอกเป็นของสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยประสานความร่วมมือด้านผู้สอนกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา