อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 

ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นักวิเคราะห์และออกแบบระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

นักพัฒนาเว็บไซต์

นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์

ประกอบธุรกิจส่วนตัว