คณาจารย์

อาจารย์ ดร.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์
ตำแหน่ง ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
https://www.facebook.com/jittima.panyapisit
รายละเอียดทั้งหมด

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
https://www.facebook.com/fon.sekkhunthod
รายละเอียดทั้งหมด

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
https://www.facebook.com/thassanee.rodmunkong
รายละเอียดทั้งหมด

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
https://www.facebook.com/ajrek
รายละเอียดทั้งหมด

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ปิ่นทอง
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
https://www.facebook.com/nattee.pinthong.rru
รายละเอียดทั้งหมด

 

อาจารย์ ดร.พงศธร ปาลี
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และเลขานุการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
https://www.facebook.com/lpkeng
รายละเอียดทั้งหมด

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 11/05/2022 เวลา 00:58