คณาจารย์

[1]

อาจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์

ตำแหน่ง ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

facebook: www.facebook.com/ajrek

รายละเอียดทั้งหมด

 

[2]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

facebook: www.facebook.com/fon.sekkhunthod

รายละเอียดทั้งหมด

 

[3]

อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

facebook: www.facebook.com/thassanee.rodmunkong

รายละเอียดทั้งหมด

 

[4]

อาจารย์จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และเลขานุการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

facebook: www.facebook.com/jittima.panyapisit

รายละเอียดทั้งหมด

 

[5]

อาจารย์ณัฐที ปิ่นทอง

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

facebook: www.facebook.com/nattee.pinthong.rru

รายละเอียดทั้งหมด

 

[6]

อาจารย์พงศธร ปาลี

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

facebook: www.facebook.com/lpkeng

รายละเอียดทั้งหมด