ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

 

สถานที่ติดต่อ
ห้องพักอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

การติดต่อสื่อสาร
email: saifon_sek@yahoo.com
facebook: www.facebook.com/fon.sekkhunthod

 

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

 

ผลงานวิชาการ
สื่อตำรา
สายฝน เสกขุนทด. (2547). เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
สายฝน เสกขุนทด. (2547). โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
สายฝน เสกขุนทด. (2550). เอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาการวิจัย. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
สายฝน เสกขุนทด. (2554). เอกสารคำสอนวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

 

งานวิจัย
สายฝน เสกขุนทด. (2539). การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร์. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
สายฝน เสกขุนทด. (2543). การวิเคราะห์การวัดและประเมินผลของอาจารย์สถาบันราชภัฏราชนครินทร์. ฉะเชิงเทรา: สถาบันราชภัฏราชนครินทร์.
สายฝน เสกขุนทด, ศันสนีย์ จันทร์สถิตย์พร, เกื้อกูล สถาพรวจนา, และอัญชลี ตันศิริ. (๒๕๔๗). รายงานผลการวิจัย การประเมินผลลัพธ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงระยะเวลาที่สถานีตำรวจ และหน่วยสืบสวนสอบสวนได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรม กรณีศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
สายฝน เสกขุนทด. (2547). การพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันราชภัฏราชนครินทร์. วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สายฝน เสกขุนทด. (2548). การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
สายฝน เสกขุนทด. (2549). กลยุทธ์การเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
สายฝน เสกขุนทด. (2550). การพัฒนาต้นแบบการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแบบอีเลิร์นนิ่ง. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
สายฝน เสกขุนทด. (2556). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผสมผสานปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และจริยธรรมของนักศึกษา. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
สายฝน เสกขุนทด และคณะ. (2556). รายงานโครงการประเมินผลการดำเนินงานตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ กระบวนงาน: การนำข้าวเปลือกมาจำนำโรงสี จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการผลิต ๒๕๕๕/๒๕๕๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๑๕ กันยายน ๒๕๕๖). ฉะเชิงเทรา: สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา.
สายฝน เสกขุนทด. (2558). การขับเคลื่อนโครงการ ๑ ครุศาสตร์ ๑ จังหวัด. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

 

ประสบการณ์การสอน
ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
จริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร์ศึกษา
รายวิชา โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย
การวัดและประเมินผลการศึกษา
การวิจัยทางการศึกษาและวิจัยในชั้นเรียน
วิทยาการวิจัย
คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิต
การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ
สถิติสำหรับการวิจัย