ตารางสอนอาจารย์


ตารางสอนอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
ตารางสอนอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
ตารางสอนอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
ตารางสอนอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561


ตารางสอนอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 23/11/2019 เวลา 23:19


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง

อาจารย์ ดร.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ปิ่นทอง

อาจารย์พงศธร ปาลี