ตารางสอนอาจารย์

ตารางสอนอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 29/08/2018 เวลา 02:30


อาจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด

อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง

อาจารย์ ดร.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ปิ่นทอง