ตารางสอนอาจารย์


ตารางสอนอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
ตารางสอนอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
ตารางสอนอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
ตารางสอนอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
ตารางสอนอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
ตารางสอนอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561


ตารางสอนอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 07/12/2020 เวลา 09:51


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง

อาจารย์ ดร.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ปิ่นทอง

อาจารย์พงศธร ปาลี