ตารางสอนอาจารย์

ปฎิทินวิชาการ มหาวิทยาลัยรายชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2561
ปฎิทินวิชาการ มหาวิทยาลัยรายชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561
ปฎิทินวิชาการ มหาวิทยาลัยรายชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2560
ปฎิทินวิชาการ มหาวิทยาลัยรายชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2560
ปฎิทินวิชาการ มหาวิทยาลัยรายชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2559
ปฎิทินวิชาการ มหาวิทยาลัยรายชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2559


ตารางสอนอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
ตารางสอนอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561


ตารางสอนอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 26/11/2018 เวลา 16:59


อาจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด

อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง

อาจารย์ ดร.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ปิ่นทอง