ตารางสอนอาจารย์


ตารางสอนอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
ตารางสอนอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565
ตารางสอนอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
ตารางสอนอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
ตารางสอนอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
ตารางสอนอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
ตารางสอนอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
ตารางสอนอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
ตารางสอนอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
ตารางสอนอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561


ตารางสอนอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 22/11/2022 เวลา 08:57


 

อาจารย์ ดร.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ปิ่นทอง

 

อาจารย์ ดร.พงศธร ปาลี