อาจารย์ ดร.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์

 

อาจารย์ ดร.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์
ตำแหน่ง ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

 


สถานที่ติดต่อ

ศูนย์มหาวิทยาลัย
ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้น 2 อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (เมือง)
เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 240000

ศูนย์บางคล้า
ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้น 2 อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (บางคล้า)
เลขที่ 6 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24110

 


การติดต่อสื่อสาร
อีเมล   jpjittima@hotmail.com
เฟซบุ๊ก   https://www.facebook.com/jittima.panyapisit

 


คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก         ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ปริญญาโท           วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี          วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 


ข้อมูลการทำงาน

ปี 2565-ปัจจุบัน    ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ปี 2561-2565        อาจารย์ประจำและเลขานุการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ปี 2553-ปัจจุบัน    อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


ผลงานวิชาการ
งานวิจัย

Jittima Panyapisit and Monchai Tiantong. [2016]. A Synthesis of Online Learning Model using Problem-Based Learning with Agile Method for Enhancing Creative Thinking Skills. International Conference on Learning Innovation in Science and Technology (ICLIST2016), January 27-29, 2016. Bangkok : King Mongkut’s University of Technology Thonburi, (103-108).
จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์ และจรัญ แสนราช. [2559]. การวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้งานระบบอีเลิร์นนิง รายวิชาโครงสร้างข้อมูล โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559 : 79-87.
จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์ และสมคิด แซ่หลี. [2558]. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Scratch ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “การเรียนรู้สู่อนาคต : ตอบโจทย์โลกดิจิทัล”.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, (57-70).
จิตติมา  ปัญญาพิสิทธิ์ (2553). การพัฒนาระบบงานด้วยเครื่องมือกระแสงาน กรณีศึกษาระบบการขาย. การค้นคว้าอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

 


การอบรม
การใช้งานระบบงานพัสดุคงคลัง และระบบงานจัดซื้อ
การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน
อบรมการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน ผ่านโปรแกรม Chat ภายในองค์กรแบบ Online
การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษี และการปรับปรุงแผนที่ด้วย Software : MapInfo
การใช้โปรแกรม MSN และการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
การใช้งานโปรแกรม Joomla
การใช้ระบบงานทะเบียนสมาชิก
การประชาสัมพันธ์ด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

 


ประสบการณ์การสอน
ชื่อวิชา
โครงสร้างข้อมูล
ระบบปฏิบัติการ
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
ดิจิทัลเบื้องต้น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
ระบบฐานข้อมูล
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ระบบคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน
การจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลเชิงธุรกิจ