การติดต่อ


ติดต่อ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ศูนย์มหาวิทยาลัย ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้น 2 อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (เมือง)

ศูนย์บางคล้า ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้น 2 อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (บางคล้า)


ติดต่อ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ศูนย์มหาวิทยาลัย  อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (เมือง) โทรศัพท์ 038-515-826

ศูนย์บางคล้า  อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (บางคล้า) โทรศัพท์ 038-568-156


 

ติดต่อ คณาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

 

อาจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์

email: adirek_w@hotmail.com

facebook: www.facebook.com/ajrek

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด

email: saifon_sek@yahoo.com

facebook: www.facebook.com/fon.sekkhunthod

 

อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง

email: thassanee30@gmail.com

facebook: www.facebook.com/thassanee.rodmunkong

 

อาจารย์จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์

email: jpjittima@hotmail.com

facebook: www.facebook.com/jittima.panyapisit

 

อาจารย์ณัฐที ปิ่นทอง

email: nattee.pin@rru.ac.th

facebook: www.facebook.com/nattee.pinthong.rru

 

อาจารย์พงศธร ปาลี

email: lpkeng@hotmail.com

facebook: www.facebook.com/lpkeng