การติดต่อ


ติดต่อ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ศูนย์มหาวิทยาลัย ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้น 2 อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (เมือง)
ศูนย์บางคล้า ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้น 2 อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (บางคล้า)


ติดต่อ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ศูนย์มหาวิทยาลัย  อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (เมือง) โทรศัพท์ 038-515-826
ศูนย์บางคล้า  อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (บางคล้า) โทรศัพท์ 038-568-156ติดต่อ คณาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

อาจารย์ ดร.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์
jpjittima@hotmail.com
https://www.facebook.com/jittima.panyapisit

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด
saifon_sek@yahoo.com
https://www.facebook.com/fon.sekkhunthod

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง
thassanee30@gmail.com
https://www.facebook.com/thassanee.rodmunkong

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์
adirek_w@hotmail.com
https://www.facebook.com/ajrek

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ปิ่นทอง
nattee.pin@rru.ac.th
https://www.facebook.com/nattee.pinthong.rru

 

อาจารย์ ดร.พงศธร ปาลี
lpkeng@hotmail.com
https://www.facebook.com/lpkeng

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 14/06/2022 เวลา 18:16