หลักสูตรการเรียนการสอน

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

(สำหรับนักศึกษาที่มีรหัสประจำตัว 6200312601 ขึ้นไป)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี)

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Computer Education

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย) : ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Program in Computer Education)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Computer Education)

3. วิชาเอก
ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562
5.2 ประเภท หลักสูตรปริญญาตรีวิชาชีพ
5.3 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

หนังสือรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การทดสอบความรู้ ความสามารถ และเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2560

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564

 

 


หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

(สำหรับนักศึกษาที่มีรหัสประจำตัว 6000312601 ขึ้นไป)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี)

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Computer Education)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย) : ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Computer Education)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Computer Education)

3. วิชาเอก
ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 169 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การทดสอบความรู้ ความสามารถ และเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2560

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564

 

 

 

หลักฐานการเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 


 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

(สำหรับนักศึกษาที่มีรหัสประจำตัว 5500312601-5900312601)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี)

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Computer Education)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย) : ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Computer Education)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Computer Education)

3. วิชาเอก
ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564