อาจารย์ ดร.พงศธร ปาลี

pongsaton

 

อาจารย์ ดร.พงศธร ปาลี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

 


สถานที่ติดต่อ

ศูนย์มหาวิทยาลัย
ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้น 2 อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (เมือง)
เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 240000

ศูนย์บางคล้า
ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้น 2 อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (บางคล้า)
เลขที่ 6 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24110

 


การติดต่อสื่อสาร
อีเมล   Pongsaton.pal@rru.ac.th
เฟซบุ๊ก    https://www.facebook.com/lpkeng

 


คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก         ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโท           วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาตรี          ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 


ข้อมูลการทำงาน

ปี 2556-2557    อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ปี 2557 – 2559  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ปี 2557 – 2559  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ปี 2563 – 2564  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ปี 2564 – ปัจจุบัน  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


ผลงานวิชาการ
งานวิจัย

พงศธร ปาลี. (2556). การพยากรณ์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารธุรกิจการพิมพ์ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐโดยใช้โมเดลจำลองสมการโครงสร้าง. การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ (ACTIS&NCOBA).
พงศธร ปาลี. (2557). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้แบบจ้าลองสมการโครงสร้าง. การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ (ACTIS&NCOBA).
พงศธร ปาลี. (2558). การพัฒนาระบบสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้แอพพลิเคชั่นออรัสมา. การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ (ACTIS&NCOBA).
พงศธร ปาลี. (2559). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ของเทศบาลตำบลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา. การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ (ACTIS&NCOBA).

 • จัดทำงานวิจัย เรื่อง ระบบช่วยเหลือการจัดการประชุม ของ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในปี พ.ศ. 2549
 • จัดทำงานวิจัยและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (NCCIT’2010)             ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ โรงแรมดุสิตธานี จังหวัดชลบุรี เรื่อง แบบจำลองสมการโครงสร้างเพื่อพยากรณ์ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต โดยได้ทำการหาโครงสร้างความสัมพันธ์ของปัจจัยด้วยการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้าง
 • จัดทำงานวิจัยและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระกับชาติ ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ACTIS’2012) ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา  เพื่อใช้ประกอบการเรียนในระดับปริญญาโท เรื่อง การพยากรณ์การตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าจีนโดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง
 • จัดทำงานวิจัยและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ACTIS’2013) ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ณ วิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี เรื่อง การพยากรณ์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารธุรกิจการพิมพ์ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐโดยใช้โมเดลจำลองสมการโครงสร้าง
 • จัดทำงานวิจัยและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ACTIS’2014) ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ณ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง
 • จัดทำงานวิจัยและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ACTIS’2014) ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ณ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง ณ จุดบริการรับชำระเงิน โดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง
 • จัดทำงานวิจัยและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ACTIS’2015) ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้แอพพลิเคชั่นออรัสมา ได้รับรางวัล Best Paper Awards
 • จัดทำงานวิจัยและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ACTIS’2015) ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์                 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้สูตรและฟังก์ชั่นการคำนวณด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2010 โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
 • จัดทำงานวิจัยและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ACTIS’2016) ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ของเทศบาลตำบลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • จัดทำงานวิจัยและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ACTIS’2017) ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ณ มหาวิทยาลัยเซาว์อีสบางกอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น
 • พงศธร ปาลี และปณิตา  วรรณพิรุณ. (2561). กระบวนการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรมด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงคู่แฝดในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ห้องปฏิบัติการเสมือน. บทความวิชาการ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561). หน้า 17 – 29
 • Pongsaton Palee, Panita Wannapiroon and Prachyanun Nilsook. (2020). Structural Equation Modeling for Digital Career Prediction Factor Produce Graduates to Digital Manpower in Thailand. International Journal of Advanced Science and Technology, Vol 29(04), 10955–10964.
 • Pongsaton Palee, Panita Wannapiroon and Prachyanun Nilsook. (2020). The Architecture of Intelligent Career Prediction System based on the Cognitive Technology for Producing Graduates to the Digital Manpower.International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), 11(12).  http://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2020.0111214
 • Pongsaton Palee, Panita Wannapiroon and Prachyanun Nilsook. (2021). Development of intelligent career prediction systemfor digital manpower. Conference: The 13th National Conference on Technical Education and The 8th International Conference on Technical Education. DOI:10.14416/c.fte.2021.07.057 

ประสบการณ์การทำงาน

 • การใช้งานเพื่อประกอบการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและแอนิเมชั่น
 • การใช้งานโปรแกรม Microsoft office เบื้องต้น และการใช้งานวัสดุสำนักงานอัตโนมัติ

(e-Faculty)

 • การพัฒนาเว็บไซต์แบบสำเร็จรูปโดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์
 • การสืบค้นข้อมูลพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับโรงเรียนในเขตภาคตะวันออก
 • การสัมมนาเชิงบรรยาย เรื่องแนวโน้มการวิจัยและเทคโนโลยีในด้าน Cloud Computing
 • การสัมมนาเชิงบรรยาย เรื่องแนวโน้มการวิจัยและเทคโนโลยีในด้าน High Performance Computing
 • การใช้งานโปรแกรม SPSS and AMOS เบื้องต้น
 • การเขียนเกมมัลติมีเดียโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปแบบสองมิติ
 • การสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียเสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยี AR & VR บนมือถือและแท็ปเล็ต
 • วิทยากรอบรมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาสื่อเชิงปฏิสัมพันธ์เสมือนจริง AR ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • โครงการพัฒนากำลังคนระดับอาชีวศึกษา อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หลักสูตรอุตสาหกรรมดิจิทัล Level 1 – Level 3 ระหว่างเดือนกรกฏาคม 2562
 • โครงการพัฒนากำลังคนระดับอาชีวศึกษา อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หลักสูตรเลขานุการและการพัฒนาสำนักงานดิจิทัล Level 1 – Level 3 ในการใช้เครื่องมือดิจิทัล ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2562
 • วิทยากรอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

อาคารเฉลิมพระเกียรติ   สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทั่วประเทศ

ช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 8 รุ่น

 • วิทยากรอบรมโครงการสร้างสื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Infographic) ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครสวรรค์
 • วิทยากรอบรมโครงการสร้างสื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Infographic) ให้กับผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาอาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทั่วประเทศช่วงเดือนกันยายน 2562 จำนวน 8 รุ่น
 • หัวหน้าวิทยากรอบรมออนไลน์ภาคตะวันออก โครงการอบรมพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทั่วประเทศช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2563
 • วิทยากรอบรม หลักสูตร NEXT Normal Instructional Designer Interactive Content for Digital Literacy สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ Microsoft Team
 • วิทยากร โครงการอบรมการเพิ่มศักยภาพครู ให้มีสมรรถนะครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (วิทยาการคำนวณ) จัดโดย สสวท ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม – 21 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
 • วิทยากรอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
 • วิทยากรอบรม โครงการจัดการเรียนการสอนในยุค NEXT Normal Instructional Designer

Interactive Content for Educator จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Google Meet)

 • วิทยากรอบรมโครงการสร้างสื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Infographic) ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2564
 • วิทยากรอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Next Normal Digital Literacy for Smart Teacher) โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 17 – 18 กรกฏาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet
 • วิทยากรอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Next Normal Digital Literacy for Smart Teacher) โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฏาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet
 • วิทยากรอบรม โครงการตลาดนัดวังจันเกษม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรที่ 6 กระบวนการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลบนฐานวิถีชีวิตใหม่ Next Normal Instructional Design Interactive Learning Ecosystem วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ MS Team
 • วิทยากรอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Next Normal Digital Literacy for Smart Teacher) จัดโดย กศจ นครปฐม สังกัดกรมอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet

 


ประสบการณ์การสอน
ชื่อวิชา
โครงสร้างคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์และดีสครีต
การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 12/09/2021 เวลา 22:39