อาจารย์พงศธร ปาลี

pongsaton

 

อาจารย์พงศธร ปาลี
ตำแหน่ง เลขานุการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

 

สถานที่ติดต่อ
ห้องพักอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

การติดต่อสื่อสาร
email: lpkeng@hotmail.com
facebook: www.facebook.com/lpkeng

 

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

ผลงานวิชาการ
งานวิจัย

พงศธร ปาลี. (2556). การพยากรณ์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารธุรกิจการพิมพ์ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐโดยใช้โมเดลจำลองสมการโครงสร้าง. การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ (ACTIS&NCOBA).
พงศธร ปาลี. (2557). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้แบบจ้าลองสมการโครงสร้าง. การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ (ACTIS&NCOBA).
พงศธร ปาลี. (2558). การพัฒนาระบบสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้แอพพลิเคชั่นออรัสมา. การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ (ACTIS&NCOBA).
พงศธร ปาลี. (2559). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ของเทศบาลตำบลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา. การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ (ACTIS&NCOBA).

 

ประสบการณ์การทำงาน
วิทยากรด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การนิเทศการสอน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์
วิทยากรอบรมทั้งภายในภายนอก การสร้างสื่อเสมือนจริงบนเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

 

ประสบการณ์การสอน
ชื่อวิชา
โครงสร้างคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์และดีสครีต
การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์