อาจารย์พงศธร ปาลี

pongsaton

 

อาจารย์พงศธร ปาลี
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

 


สถานที่ติดต่อ

ศูนย์มหาวิทยาลัย
ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้น 2 อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (เมือง)
เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 240000

ศูนย์บางคล้า
ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้น 2 อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (บางคล้า)
เลขที่ 6 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24110

 


การติดต่อสื่อสาร
อีเมล   lpkeng@hotmail.com
เฟซบุ๊ก    https://www.facebook.com/lpkeng

 


คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท           วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี          วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 


ข้อมูลการทำงาน

ปี 2556-ปัจจุบัน    อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


ผลงานวิชาการ
งานวิจัย

พงศธร ปาลี. (2556). การพยากรณ์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารธุรกิจการพิมพ์ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐโดยใช้โมเดลจำลองสมการโครงสร้าง. การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ (ACTIS&NCOBA).
พงศธร ปาลี. (2557). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้แบบจ้าลองสมการโครงสร้าง. การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ (ACTIS&NCOBA).
พงศธร ปาลี. (2558). การพัฒนาระบบสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้แอพพลิเคชั่นออรัสมา. การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ (ACTIS&NCOBA).
พงศธร ปาลี. (2559). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ของเทศบาลตำบลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา. การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ (ACTIS&NCOBA).

 


ประสบการณ์การทำงาน
วิทยากรด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การนิเทศการสอน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์
วิทยากรอบรมทั้งภายในภายนอก การสร้างสื่อเสมือนจริงบนเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

 


ประสบการณ์การสอน
ชื่อวิชา
โครงสร้างคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์และดีสครีต
การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 03/08/2018 เวลา 18:15