ศิษย์เก่าที่ได้ประกอบอาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา

ข้อมูลรายชื่อศิษย์เก่าของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ที่ประกอบอาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งสถานศึกษาของรัฐ และเอกชน
(เริ่มนับจากผู้เข้าเรียนปีการศึกษา 2550)

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 12/11/2018 เวลา 21:19
ศิษย์เก่าสามารถขอเพิ่มรายชื่อได้ โดยแจ้งผ่านทางเฟซบุ๊ก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ปิ่นทอง


ปี พ.ศ. ที่ทำงาน 2561

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน และที่อยู่ที่ทำงาน
นายศราวุฒิ วิจิตร ครูผู้ช่วย โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด

 


ปี พ.ศ. ที่ทำงาน 2560

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน และที่อยู่ที่ทำงาน
นางสาวอมรรัตน์ กะกุลพิมพ์ พนักงานราชการ โรงเรียนบึงกาฬ  อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
 นายพัฒนะ พิพัฒน์ศรี  ครูผู้ช่วย โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
 นายวิจิตร ศรีพระธรรม  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
นางสาวเพชรนาถ ผลจันทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านวังรี อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
นายภูริวัชร์ มงคลศิริภาคย์ ครู โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
นางสาวมธุริน ปิ่นทอง กลุ่มวิชาเอกโสตทัศนศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวเพชรนาถ ผลจันทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านวังรี อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
นายสันติสุข นิ่มอนงค์ กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
นายเกียรติกุล สุวรรณะ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จ.ระยอง
นางสาวจินตนา เนาว์วิจิตร ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม อ.พานทอง จ.ชลบุรี
นางสาวนันทยา วงศ์จีน ครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จ.กรุงเทพมหานคร
นายปราโมช สมศักดิ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน “บูรณะสินอนุสรณ์” จ.ฉะเชิงเทรา
นางสาวสุดอนงค์ แก้วสุข ครู โรงเรียนนันทนวิทย์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
นางสาวชุลี แซ่บุ๊น ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ ต.มะขามหย่ง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
นางสาวกาญจนา ประเสริฐ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าตูม ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
นางสาววัชราพร โพธิ์ประสิทธิ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านขลอด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
นางสาวชนิดา เรืองสา ครูผู้ช่วย โรงเรียนบรรหารวิทยา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
นายกฤษฎา ลิเซ็น ครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวณิชกานต์ เวียงแก้ว ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
นางสาวกาญจนา พุกกะรัตน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดญาณรังษาราม อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
นายภานุวัฒน์ บุญศิริ ครู โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
นายเกียรติกวินท์ วัชรทรธำรงค์ ครู วิทยาลัยไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี
นางสาวตะวันฉาย เสาวคนธ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
นางสาวพิชามญชุ์ สูงห้างหว้า ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง
นายสิทธิพร ชาติกุล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดโป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
นายภัทรชนะ พรหมเสนา บุคลากรทางการศึกษาไอซีที โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
นายอลงกต ฐานิดารพีพงค์ บุคลากรทางการศึกษาไอซีที โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา

 


ปี พ.ศ. ที่ทำงาน 2559

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน และที่อยู่ที่ทำงาน
นายพิสิทธิ์ สถิตมั่น ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล  อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี
นายศึกษา ภูหนองโอง  ครูผู้ช่วย  โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
นางสาวกนกพร โหงวเกิด ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านปลายคลอง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
 นางสาววนิดา เทียมพัด  ครู  โรงเรียนกบินทร์จริยาคม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
 นายปราโมช สมศักดิ์  ครูอัตราจ้าง  โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน “บูรณะสินอนุสรณ์” อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
 นายยงยุทธ พลลี  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา  อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
 นางสาวชญาดา จูศรีสกุล  ครูผู้ช่วย  โรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
 นางสาวอนุสรา ตั้งพิทยาเลิศ  ครูอัตราจ้าง  โรงเรียนวัดหนองเค็ด (ศักดิ์ศิลป์บุญลือราษฎร์) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
 ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ รักษาทรัพย์  ครูอัตราจ้าง  โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
 นายจตุพร ฉิมมาแก้ว  ครูอัตราจ้าง  โรงเรียนท่าเกษมพิทยา อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
 นายกรกช วิไลวงษ์  ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
 นายสมเกียรติ ศิริเวช  ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสมาคมไลออนส์ (บ้านอ่างศิลา) อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
 นายทนงศักดิ์  ชำนาญ  ครูอัตราจ้าง  โรงเรียนเทศบาล 1 (กบินทร์ราษฎรอำรุง)  อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี
 นายจิรเมธ ธงชัย  ครูอัตราจ้าง  โรงเรียนพรตพิทยพยัต เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
 นางสาวลลิตา พลศิลป์  ครูผู้ช่วย  โรงเรียนวัดทด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
 นายวสันต์ อุส่าห์ค้า  ครูผู้ช่วย  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
 นายสวณัฐ คุ้มทรัพย์  ครูอัตราจ้าง  โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม อ.เมือง จ.ระยอง
 นางสาวปวริสา โสทัน  ครู  โรงเรียนเกวลินวิทยา อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
 นางสาวจันทิมา เชื้อรามัญ  ครู  โรงเรียนเกวลินวิทยา อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
 นายณัฐพงษ์ ม่วงงาม  เจ้าหน้าที่ธุรการ  โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
 นางสาวปริศนา อ่อนสองห้อง  ครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

 


ปี พ.ศ. ที่ทำงาน 2558

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน และที่อยู่ที่ทำงาน
 นายภัทระ มณฑลทอง  ครูอัตราจ้าง  โรงเรียนบ้านโรงหีบ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
 นางสาวชิติมา คงปั้น  ครูภาควิชาคอมพิวเตอร์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
 นางสาวสุรัตนา เกตุเพ็ชร  ครูอัตราจ้าง  โรงเรียนบ้านคลองเจ้า (เสนะวัตราษฎร์วิทยา) อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

 


ปี พ.ศ. ที่ทำงาน 2557

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน และที่อยู่ที่ทำงาน
 นางสาวสมถวิล นกงาม  ครู  โรงเรียนศรีวรการ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
 นายวรุต มะติมุ  ครู คศ. 1  โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

 


ปี พ.ศ. ที่ทำงาน 2556

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน และที่อยู่ที่ทำงาน
 นางสาวจุฑามณี เหมือนสิงห์  ครูผู้ช่วย  โรงเรียนวัดเนินพระ (ทรงบัณฑิตย์ราษรังสรรค์) อ.เมือง จ.ระยอง

 


 

ปี พ.ศ. ที่ทำงาน 2555

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน และที่อยู่ที่ทำงาน
 นางสาวกฤษณา ชะระจำนงค์ ครู คศ. 1 โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
 นายชัยพร ดีกร ครู คศ. 1  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
 นายธวัชชัย วอนศรี ครู คศ. 1  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
 นางสาววาสนา สุขสวัสดิ์ ครู คศ. 1  โรงเรียนพุทธิโศภน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


ปี พ.ศ. ที่ทำงาน 2552

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน และที่อยู่ที่ทำงาน
นางภุมรินทร์  นาคกัน ครู คศ. 1 โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี