อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ประจำปีการศึกษา 2564

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 08/02/2023 เวลา 18:12

 

กลุ่มเรียน/ชั้นปี ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5
จำนวนนักศึกษา
กลุ่มเรียนที่ 1
(จำนวนไม่เกินกลุ่มเรียนละ 30 คน
เป็นไปตามเกณฑ์ของคุรุสภา)
กลุ่มเรียน 6500312601
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
จำนวน  17  คน
กลุ่มเรียน 6400312601
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
จำนวน  24  คน
กลุ่มเรียน 6300312601
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
จำนวน  21  คน
กลุ่มเรียน 6200312601
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
จำนวน  27  คน
กลุ่มเรียน 6100312601
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
จำนวน  26  คน
จำนวนนักศึกษา
กลุ่มเรียนที่ 2
(จำนวนไม่เกินกลุ่มเรียนละ 30 คน
เป็นไปตามเกณฑ์ของคุรุสภา)
กลุ่มเรียน 6500312602
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
จำนวน  20  คน
กลุ่มเรียน 6100312602
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
จำนวน  23  คน

สรุปอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา รวมทั้งหมด 5 ชั้นปี  ได้จำนวน  158   คน

 


อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 08/02/2023 เวลา 18:12

 

กลุ่มเรียน/หลักสูตร
จำนวนนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6000312601 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 19 คน
กลุ่มเรียน 6000312602 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 19 คน
กลุ่มเรียน 5900312601 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 26  คน
กลุ่มเรียน 5800312601 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 25 คน
กลุ่มเรียน 5700312601   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 28  คน
กลุ่มเรียน 5700312602   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 25  คน
กลุ่มเรียน 5600312601   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 29  คน
กลุ่มเรียน 5600312602   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 28  คน
กลุ่มเรียน 5500312601   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 50  คน
กลุ่มเรียน 5500312602   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 48  คน
กลุ่มเรียน 5400312601   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 41  คน
กลุ่มเรียน 5400312602   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 34  คน
กลุ่มเรียน 5400312603   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 48  คน
กลุ่มเรียน 5300312601   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 34  คน
กลุ่มเรียน 5300312602   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 25  คน
กลุ่มเรียน 5200312601   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 23  คน