การประเมินคุณภาพการศึกษา

การประเมินตนเองระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2560-2564

ประจำปี ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคะแนน เกณฑ์คุณภาพ
2560 ผ่าน 3.29/5.00 ดี
2561 ผ่าน 3.45/5.00 ดี
2560 ผ่าน 3.63/5.00 ดี
2563 ผ่าน 3.69/5.00 ดี
2564 ผ่าน (วันที่ตรวจประเมิน 19 กรกฎาคม 2565) 3.90/5.00 ดี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 6 ท่าน ประกอบด้วย
[1]  อาจารย์ ดร.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์  ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
[2] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด
[3] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง
[4] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์
[5] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ปิ่นทอง
[6] อาจารย์ ดร.พงศธร ปาลี
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 19/07/2022 เวลา 15:29