การประเมินคุณภาพการศึกษา

การประเมินตนเองระดับหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี พ.ศ. 2548
รอบการประเมิน 1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ผ่าน อยู่ในระดับ 3.29/5.00 จัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพ ดี


ได้รับการประเมินเมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องศาลาแก้ว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 29/08/2018 เวลา 02:30

กรรมการผู้ประเมิน 3 ท่าน ประกอบด้วย
[1] อาจารย์เฌอริสา นันทา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น   ประธานกรรมการ
[2] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   กรรมการ
[3] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพล นววงศ์เสถียร   ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก   กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 6 ท่าน ประกอบด้วย
[1] อาจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์   ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
[2] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด
[3] อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง
[4] อาจารย์ ดร.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์
[5] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ปิ่นทอง
[6] อาจารย์พงศธร ปาลี

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบ
องค์ประกอบ จำนวนตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน
องค์ประกอบที่ 2 2 4.19 ดีมาก
องค์ประกอบที่ 3 3 3.00 ปานกลาง
องค์ประกอบที่ 4 3 3.30 ดี
องค์ประกอบที่ 5 4 3.13 ดี
องค์ประกอบที่ 6 1 3.00 ปานกลาง
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 13 3.29 ดี

ภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องศาลาแก้ว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์