การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558

การประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2558


องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด โดย สกอ
ข้อ 2.1 คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร (คลิ๊ก)

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คลิ๊ก)
ตัวบ่งชี้ 2.2 ประเมินผู้ใช้บัณฑิต  (คลิ๊ก)
ตัวบ่งชี้ 2.3 หมวดที่  4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร (คลิ๊ก)

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ 2558 (คลิ๊ก)
แผนการรับสมัครนักศึกษา  ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 (คลิ๊ก)
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
การพัฒนานักศึกษา (คลิ๊ก) (คลิ๊ก) (คลิ๊ก) (คลิ๊ก)
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
บันทึกการประชุมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 2/58   (คลิ๊ก)
สรุปผลการประเมินหลักสูตร (นักศึกษา)  (คลิ๊ก)

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ระบบบริหารและพัฒนาอาจารย์ (คลิ๊ก)
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ (คลิ๊ก)
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
สรุปผลการประเมินหลักสูตร (อาจารย์)  (คลิ๊ก)

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.1.1.1 สถานภาพของหลักสูตร (คลิ๊ก)
5.1.1.2 มคอ 3 (คลิ๊ก)
5.1.1.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 3/58 (คลิ๊ก)
5.1.1.4 มคอ 5 (คลิ๊ก)
5.1.1.5  หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร (คลิ๊ก)
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.2.1 แผนการศึกษา (คลิ๊ก)
5.2.3 มคอ 3 (คลิ๊ก)
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน
5.3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (คลิ๊ก)
5.3.2 การวัดและการประเมินผลการเรียน (คลิ๊ก)
5.3.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา (คลิ๊ก)

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ห้องสมุด (คลิ๊ก)