อาจารย์ที่ปรึกษา

จากคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ 283/2560 เรื่องการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษา ปริญญาตรี ปี 1 กลุ่ม 6000312601
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์

นักศึกษา ปริญญาตรี ปี 1 กลุ่ม 6000312602
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์

นักศึกษา ปริญญาตรี ปี 2  กลุ่ม 5900312601
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง

นักศึกษา ปริญญาตรี ปี 3  กลุ่ม 5800312601
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด

นักศึกษา ปริญญาตรี ปี 4  กลุ่ม 5700312601
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์

นักศึกษา ปริญญาตรี ปี 4  กลุ่ม 5700312602
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ณัฐที ปิ่นทอง

นักศึกษา ปริญญาตรี ปี 5  กลุ่ม 5600312601
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ณัฐที ปิ่นทอง

นักศึกษา ปริญญาตรี ปี 5  กลุ่ม 5600312602
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง


นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว  กลุ่ม 5500312601
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พงศธร ปาลี

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว  กลุ่ม 5500312602
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พงศธร ปาลี

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว  กลุ่ม 5400312601
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว  กลุ่ม 5400312602
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว  กลุ่ม 5400312603
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์