อาจารย์ที่ปรึกษา

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 19/07/2022 เวลา 15:26


นักศึกษา ปริญญาตรี ปี 1 กลุ่ม 6500312601
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์

นักศึกษา ปริญญาตรี ปี 1 กลุ่ม 6500312602
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์

นักศึกษา ปริญญาตรี ปี 2 กลุ่ม 6400312601
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง

นักศึกษา ปริญญาตรี ปี 3 กลุ่ม 6300312601
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.พงศธร ปาลี

นักศึกษา ปริญญาตรี ปี 4 กลุ่ม 6200312601
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ปิ่นทอง

นักศึกษา ปริญญาตรี ปี 5 กลุ่ม 6100312601
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์

นักศึกษา ปริญญาตรี ปี 5 กลุ่ม 6100312602
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด


นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว กลุ่ม 6000312601
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว กลุ่ม 6000312602
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว กลุ่ม 5900312601
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว กลุ่ม 5800312601
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว กลุ่ม 5700312601
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว กลุ่ม 5700312602
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ปิ่นทอง

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว กลุ่ม 5600312601
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ปิ่นทอง

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว กลุ่ม 5600312602
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว  กลุ่ม 5500312601
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.พงศธร ปาลี

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว  กลุ่ม 5500312602
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.พงศธร ปาลี

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว  กลุ่ม 5400312601
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว  กลุ่ม 5400312602
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว  กลุ่ม 5400312603
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์