ตารางเรียน

ปฎิทินวิชาการ มหาวิทยาลัยรายชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2561
ปฎิทินวิชาการ มหาวิทยาลัยรายชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561
ปฎิทินวิชาการ มหาวิทยาลัยรายชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2560
ปฎิทินวิชาการ มหาวิทยาลัยรายชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2560
ปฎิทินวิชาการ มหาวิทยาลัยรายชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2559
ปฎิทินวิชาการ มหาวิทยาลัยรายชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2559


ตารางเรียนนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
ตารางเรียนนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561


ตารางเรียนนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 26/11/2018 เวลา 16:41


นักศึกษา ปริญญาตรี ปี 1  กลุ่ม 6100312601

 

นักศึกษา ปริญญาตรี ปี 1  กลุ่ม 6100312602

 

นักศึกษา ปริญญาตรี ปี 2  กลุ่ม 6000312601

 

นักศึกษา ปริญญาตรี ปี 2  กลุ่ม 6000312602

 

นักศึกษา ปริญญาตรี ปี 3  กลุ่ม 5900312601

 

นักศึกษา ปริญญาตรี ปี 4 กลุ่ม 5800312601

 

นักศึกษา ปริญญาตรี ปี 5 กลุ่ม 5700312601

 

นักศึกษา ปริญญาตรี ปี 5 กลุ่ม 5700312602