ตารางเรียน

ปฎิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561
ปฎิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2560
ปฎิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2560
ปฎิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2559
ปฎิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2559


ตารางเรียนนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 03/08/2018 เวลา 18:22


นักศึกษา ปริญญาตรี ปี 1  กลุ่ม 6100312601

 

นักศึกษา ปริญญาตรี ปี 1  กลุ่ม 6100312602

 

นักศึกษา ปริญญาตรี ปี 2  กลุ่ม 6000312601

 

นักศึกษา ปริญญาตรี ปี 2  กลุ่ม 6000312602

 

นักศึกษา ปริญญาตรี ปี 3  กลุ่ม 5900312601

 

นักศึกษา ปริญญาตรี ปี 4 กลุ่ม 5800312601