การดำเนินงานวิจัยรายวิชาการพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 06/03/2020 เวลา 12:09


ECE404 [ZIP] ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด
[WORD] [PDF] – ECE404-01 – แบบเสนอโครงงาน
[WORD] [PDF] – ECE404-02 – หน้าปก
[WORD] [PDF] – ECE404-03 – หน้าอนุมัติ บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ
[WORD] [PDF] – ECE404-04 – การพิมพ์รายงานในแต่ละบท รายการอ้างอิง ภาคผนวก และประวัติผู้วิจัย
[WORD] [PDF] – ECE404-05 – การพิมพ์ตาราง และการพิมพ์รูปภาพ
[WORD] [PDF] – ECE404-06 – แบบประเมินโครงงาน


 

เกณฑ์การให้คะแนนวิชาการพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2/2562

การจัดสอบกลางภาคเรียน (บทที่ 1-3) จัดสอบวันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง 8202 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (บางคล้า)
การจัดสอบปลายภาคเรียน (บทที่ 1-5) จัดสอบวันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-12.30 น. ห้อง 423 และ 424 ชั้น 2 อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (เมือง)
*ดำเนินการสอบด้วยรูปแบบคณะกรรมการ ให้นักศึกษานำเสนอผลโครงงานด้วยไฟล์พาเวอร์พอยต์ พร้อมตอบคำถาม รวมกลุ่มละ 15 นาที
**แบบประเมินโครงงาน และรูปแบบการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้นักศึกษาดาวน์โหลดได้ที่ด้านบนของเว็บไซต์

คณะกรรมการสอบ ห้อง 423
[1] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์
[2] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด
[3] อาจารย์ ดร.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์

คณะกรรมการสอบ ห้อง 424
[1] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง
[2] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ปิ่นทอง
[3] อาจารย์พงศธร ปาลี

 

เกณฑ์การให้คะแนนการสอบ

 

เกณฑ์การให้คะแนนการสอบ คะแนนกลางภาค คะแนนปลายภาค
อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการสอบ อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการสอบ
50 คะแนน ท่านละ 50 คะแนน 50 คะแนน ท่านละ 50 คะแนน
1. เนื้อหาที่เลือกทำโครงงาน 10 10 10 10
2. ความตั้งใจและต่อเนื่องในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 10 10
3. ความถูกต้อง ปราณีตของรูปเล่มโครงงาน 10 10 10 10
4. คุณภาพของผลงาน 10 20 10 20
5. ความรู้และบุคลิกภาพของเจ้าของผลงาน 10 10 10 10
รวม 50 50 50 50

หมายเหตุ
1. นำคะแนนสอบของกรรมการทุกท่านมารวมกัน แล้วหารด้วยจำนวนกรรมการ ทั้งการสอบกลางภาคและปลายภาค
2. นำคะแนนรวมทั้งการสอบกลางภาคและปลายภาคมาหาร 2 จากนั้นนำคะแนนที่ได้รับไปตัดเกรดอิงเกณฑ์