รูปแบบการเขียนเอกสารรายวิชาการพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา

ECE404  [ZIP]  ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด
[WORD]  [PDF] – ECE404-00 – แบบเสนอโครงการ
[WORD]  [PDF] – ECE404-01 – หน้าปก
[WORD]  [PDF] – ECE404-02 – บทคัดย่อ
[WORD]  [PDF] – ECE404-03 – กิตติกรรมประกาศ
[WORD]  [PDF] – ECE404-04 – สารบัญ
[WORD]  [PDF] – ECE404-05 – สารบัญตาราง
[WORD]  [PDF] – ECE404-06 – สารบัญภาพ
[WORD]  [PDF] – ECE404-07 – รูปแบบการพิมพ์ตาราง
[WORD]  [PDF] – ECE404-08 – บทที่ 1
[WORD]  [PDF] – ECE404-09 – บทที่ 2
[WORD]  [PDF] – ECE404-10 – บทที่ 3
[WORD]  [PDF] – ECE404-11 – บทที่ 4
[WORD]  [PDF] – ECE404-12 – บทที่ 5
[WORD]  [PDF] – ECE404-13 – บรรณานุกรม


 

เกณฑ์การให้คะแนนวิชาการพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2/2560

การจัดสอบกลางภาคเรียน (บทที่ 1-3) จัดสอบวันที่ 19-20 ธันวาคม พ.ศ. 2560
การจัดสอบปลายภาคเรียน (บทที่ 1-5) จัดสอบวันที่  7  มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (เมือง)

เกณฑ์การให้คะแนนการสอบ

เกณฑ์การให้คะแนนการสอบ คะแนนกลางภาค คะแนนปลายภาค
อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการสอบ 3 ท่าน อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการสอบ 3 ท่าน
50 คะแนน ท่านละ 50 คะแนน 50 คะแนน ท่านละ 50 คะแนน
1. เนื้อหาที่เลือกทำโครงงาน 10 10 10 10
2. ความตั้งใจและต่อเนื่องในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 10 10
3. ความถูกต้อง ปราณีตของรูปเล่มโครงงาน 10 10 10 10
4. คุณภาพของผลงาน 10 20 10 20
5. ความรู้และบุคลิกภาพของเจ้าของผลงาน 10 10 10 10
รวม 50 50 50 50

หมายเหตุ 
1. นำคะแนนสอบของกรรมการทั้ง 3 ท่านมารวมกัน แล้วหารด้วย 3 ทั้งการสอบกลางภาคและปลายภาค
2. นำคะแนนรวมทั้งการสอบกลางภาคและปลายภาคมาหาร 2 จากนั้นนำคะแนนที่ได้รับไปตัดเกรดอิงเกณฑ์