รูปแบบการเขียนเอกสารรายวิชาการพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 12/03/2019 เวลา 13:14


ECE404  [ZIP]  ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด
[WORD]  [PDF] – ECE404-00 – แบบเสนอโครงงาน
[WORD]  [PDF] – ECE404-01 – หน้าปก
[WORD]  [PDF] – ECE404-02 – กิตติกรรมประกาศ
[WORD]  [PDF] – ECE404-03 – บทคัดย่อ
[WORD]  [PDF] – ECE404-04 – สารบัญ
[WORD]  [PDF] – ECE404-05 – สารบัญตาราง
[WORD]  [PDF] – ECE404-06 – สารบัญภาพ
[WORD]  [PDF] – ECE404-07 – รูปแบบการพิมพ์ตาราง
[WORD]  [PDF] – ECE404-08 – บทที่ 1
[WORD]  [PDF] – ECE404-09 – บทที่ 2
[WORD]  [PDF] – ECE404-10 – บทที่ 3
[WORD]  [PDF] – ECE404-11 – บทที่ 4
[WORD]  [PDF] – ECE404-12 – บทที่ 5
[WORD]  [PDF] – ECE404-13 – บรรณานุกรม
[WORD]  [PDF] – ECE404-14 – ประวัติย่อผู้วิจัย
[WORD]  [PDF] – ECE404-15 – แบบประเมินโครงงาน


 

เกณฑ์การให้คะแนนวิชาการพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2/2561

การจัดสอบกลางภาคเรียน (บทที่ 1-3) จัดสอบวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.15 น.  ห้อง 8202 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  (บางคล้า)
การจัดสอบปลายภาคเรียน (บทที่ 1-5) – ยังไม่กำหนด-
*ดำเนินการสอบด้วยรูปแบบคณะกรรมการ ให้นักศึกษานำเสนอผลโครงงานด้วยไฟล์พาเวอร์พอยต์ พร้อมตอบคำถาม รวมกลุ่มละ 15 นาที
**แบบประเมินโครงงาน และรูปแบบการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้นักศึกษาดาวน์โหลดได้ที่ด้านบนของเว็บไซต์

คณะกรรมการสอบ
[1] อาจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์
[2] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด
[3] อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง
[4] อาจารย์ ดร.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์
[5] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ปิ่นทอง

เอกสารสำหรับการขอขึ้นสอบกลางภาค (3 บท)

ECE404-01 – หน้าปก
ECE404-04 – สารบัญ
ECE404-05 – สารบัญตาราง
ECE404-06 – สารบัญภาพ
ECE404-08 – บทที่ 1
ECE404-09 – บทที่ 2
ECE404-10 – บทที่ 3
ECE404-13 – บรรณานุกรม
ECE404-14 – ประวัติย่อผู้วิจัย
ECE404-15 – แบบประเมินโครงงาน

เอกสารสำหรับการขอขึ้นสอบปลายภาค (5 บท)

ECE404-01 – หน้าปก
ECE404-02 – กิตติกรรมประกาศ
ECE404-03 – บทคัดย่อ
ECE404-04 – สารบัญ
ECE404-05 – สารบัญตาราง
ECE404-06 – สารบัญภาพ
ECE404-08 – บทที่ 1
ECE404-09 – บทที่ 2
ECE404-10 – บทที่ 3
ECE404-11 – บทที่ 4
ECE404-12 – บทที่ 5
ECE404-13 – บรรณานุกรม
ECE404-14 – ประวัติย่อผู้วิจัย
ECE404-15 – แบบประเมินโครงงาน

 

เกณฑ์การให้คะแนนการสอบ

 

เกณฑ์การให้คะแนนการสอบ คะแนนกลางภาค คะแนนปลายภาค
อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการสอบ อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการสอบ
50 คะแนน ท่านละ 50 คะแนน 50 คะแนน ท่านละ 50 คะแนน
1. เนื้อหาที่เลือกทำโครงงาน 10 10 10 10
2. ความตั้งใจและต่อเนื่องในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 10 10
3. ความถูกต้อง ปราณีตของรูปเล่มโครงงาน 10 10 10 10
4. คุณภาพของผลงาน 10 20 10 20
5. ความรู้และบุคลิกภาพของเจ้าของผลงาน 10 10 10 10
รวม 50 50 50 50

หมายเหตุ 
1. นำคะแนนสอบของกรรมการทุกท่านมารวมกัน แล้วหารด้วยจำนวนกรรมการ ทั้งการสอบกลางภาคและปลายภาค
2. นำคะแนนรวมทั้งการสอบกลางภาคและปลายภาคมาหาร 2 จากนั้นนำคะแนนที่ได้รับไปตัดเกรดอิงเกณฑ์

 ผลการสอบเค้าโครงงานวิจัย (สอบ 3 บท) รายวิชาการพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา