รูปแบบการเขียนเอกสารรายวิชาการพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 29/08/2018 เวลา 02:29


ECE404  [ZIP]  ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด
[WORD]  [PDF] – ECE404-00 – แบบเสนอโครงการ
[WORD]  [PDF] – ECE404-01 – หน้าปก
[WORD]  [PDF] – ECE404-02 – กิตติกรรมประกาศ
[WORD]  [PDF] – ECE404-03 – บทคัดย่อ
[WORD]  [PDF] – ECE404-04 – สารบัญ
[WORD]  [PDF] – ECE404-05 – สารบัญตาราง
[WORD]  [PDF] – ECE404-06 – สารบัญภาพ
[WORD]  [PDF] – ECE404-07 – รูปแบบการพิมพ์ตาราง
[WORD]  [PDF] – ECE404-08 – บทที่ 1
[WORD]  [PDF] – ECE404-09 – บทที่ 2
[WORD]  [PDF] – ECE404-10 – บทที่ 3
[WORD]  [PDF] – ECE404-11 – บทที่ 4
[WORD]  [PDF] – ECE404-12 – บทที่ 5
[WORD]  [PDF] – ECE404-13 – บรรณานุกรม
[WORD]  [PDF] – ECE404-14 – ประวัติย่อผู้วิจัย
[WORD]  [PDF] – ECE404-15 – แบบประเมินโครงการ


 

เกณฑ์การให้คะแนนวิชาการพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2/2560

การจัดสอบกลางภาคเรียน (บทที่ 1-3) จัดสอบวันที่ 19-20 ธันวาคม พ.ศ. 2560
การจัดสอบปลายภาคเรียน (บทที่ 1-5) จัดสอบพุธวันที่  7  มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 423 และ 425
ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (เมือง)

คณะกรรมการสอบ
ห้อง 423 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด และอาจารย์ ดร.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์
ห้อง 424 – อาจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์, อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ปิ่นทอง
*การจัดสอบ ดำเนินการสอบด้วยคณะกรรมการชุดเดิม ให้นักศึกษานำเสนอผลโครงงานฯ ตั้งแต่บทที่ 3-5 พร้อมตอบคำถาม กลุ่มละ 20-25 นาที
**แบบประเมินโครงการ และรูปแบบการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้นักศึกษาดาวน์โหลดได้ที่ด้านบนของเว็บไซต์

เอกสารสำหรับการขอขึ้นสอบ

ECE404-01 – หน้าปก
ECE404-02 – กิตติกรรมประกาศ
ECE404-03 – บทคัดย่อ
ECE404-04 – สารบัญ
ECE404-05 – สารบัญตาราง
ECE404-06 – สารบัญภาพ
ECE404-08 – บทที่ 1
ECE404-09 – บทที่ 2
ECE404-10 – บทที่ 3
ECE404-11 – บทที่ 4
ECE404-12 – บทที่ 5
ECE404-13 – บรรณานุกรม
ECE404-14 – ประวัติย่อผู้วิจัย
ECE404-15 – แบบประเมินโครงการ

 

เกณฑ์การให้คะแนนการสอบ

 

เกณฑ์การให้คะแนนการสอบ คะแนนกลางภาค คะแนนปลายภาค
อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการสอบ 3 ท่าน อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการสอบ 3 ท่าน
50 คะแนน ท่านละ 50 คะแนน 50 คะแนน ท่านละ 50 คะแนน
1. เนื้อหาที่เลือกทำโครงงาน 10 10 10 10
2. ความตั้งใจและต่อเนื่องในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 10 10
3. ความถูกต้อง ปราณีตของรูปเล่มโครงงาน 10 10 10 10
4. คุณภาพของผลงาน 10 20 10 20
5. ความรู้และบุคลิกภาพของเจ้าของผลงาน 10 10 10 10
รวม 50 50 50 50

หมายเหตุ 
1. นำคะแนนสอบของกรรมการทั้ง 3 ท่านมารวมกัน แล้วหารด้วย 3 ทั้งการสอบกลางภาคและปลายภาค
2. นำคะแนนรวมทั้งการสอบกลางภาคและปลายภาคมาหาร 2 จากนั้นนำคะแนนที่ได้รับไปตัดเกรดอิงเกณฑ์