การดำเนินงานรายวิชาวิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 03/03/2023 เวลา 17:52


[WORD] [PDF] – ECE402-PROPOSAL – แบบเสนอหัวข้อ
[WORD] [PDF] – ECE402-TEMPLATE – เนื้อหาการพิมพ์รายงาน
[WORD] [PDF] – ECE402-EDGE – การพิมพ์สันปก
[WORD] [PDF] – ECE402-POINT – แบบประเมินผลกรรมการสอบ


หมายเหตุ
1. นำคะแนนสอบของกรรมการทุกท่านมารวมกัน แล้วหารด้วยจำนวนกรรมการ
2. นำคะแนนรวมจากนั้นนำคะแนนที่ได้รับไปตัดเกรดอิงเกณฑ์
3. ในกรณีที่นักศึกษาได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ จะได้รับเกรด A โดยปริยาย เนื่องจากการส่งผลงานไปยังเวทีดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกแล้ว
4. ในกรณีที่นักศึกษาส่งผลงานแล้วแต่ยังไม่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ จะได้รับเกรด A ต่อเมื่อมีข้อมูลหลักฐานประกอบว่าได้อยู่ระหว่างพิจารณา
5. ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขข้อ 4. และ 5. จะไม่ได้รับเกรด A ทั้งนี้ตามสัดส่วนคะแนนที่เหมาะสมจากคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา

 

เกณฑ์การให้คะแนนวิชาวิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2/2565

 

เกณฑ์การให้คะแนนการสอบ สัดส่วนคะแนน
อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการสอบ
50 คะแนน ท่านละ 50 คะแนน
1. เนื้อหาที่เลือกทำโครงงาน 10 10
2. ความตั้งใจและต่อเนื่องในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 10
3. ความถูกต้อง ปราณีตของรูปเล่มโครงงาน 10 10
4. คุณภาพของผลงาน 10 20
5. ความรู้และบุคลิกภาพของเจ้าของผลงาน 10 10
รวม 50 50

 

ตารางการสอบ

 

 

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับนักศึกษา เพื่อตรวจสอบหัวข้อวิจัยของนักศึกษาปีที่ผ่านมา

การดำเนินงานวิจัยรายวิชาการค้นคว้าอิสระทางคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
การดำเนินงานวิจัยรายวิชาการค้นคว้าอิสระทางคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

การดำเนินงานวิจัยรายวิชาการพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562