การดำเนินงานวิจัยรายวิชาการค้นคว้าอิสระทางคอมพิวเตอร์ศึกษา

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 06/05/2021 เวลา 20:30


ECE406 [ZIP] ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด
[WORD] [PDF] – ECE406-01 – แบบเสนอโครงงาน
[WORD] [PDF] – ECE406-02 – หน้าปก
[WORD] [PDF] – ECE406-03 – หน้าอนุมัติ บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ
[WORD] [PDF] – ECE406-04 – การพิมพ์รายงานในแต่ละบท รายการอ้างอิง ภาคผนวก และประวัติผู้วิจัย
[WORD] [PDF] – ECE406-05 – การพิมพ์ตาราง และการพิมพ์รูปภาพ
[WORD] [PDF] – ECE406-06 – การพิมพ์สันปก
[WORD] [PDF] – ECE406-07 – แบบประเมินผลการค้นคว้าอิสระทางคอมพิวเตอร์ศึกษา


 

เกณฑ์การให้คะแนนวิชาการค้นคว้าอิสระทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2/2563

การสอบการค้นคว้าอิสระทางคอมพิวเตอร์ศึกษา (สอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)
จัดสอบในวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.20-12.00 น. ด้วยวิธีการออนไลน์ โดยกำหนดลำดับการขึ้นสอบตามตารางด้านล่าง

สิ่งที่นักศึกษาจะต้องนำส่ง ภายในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ผ่านกูเกิลไดรฟ์ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ดังนี้
1. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย หน้าปก หน้าอนุมัติ บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ เนื้อหาบทที่ 1-5 รายการอ้างอิง ภาคผนวก และประวัติผู้วิจัย (ไมโครซอฟต์เวิร์ด และพีดีเอฟ)
2. ไฟล์นำเสนอ (ไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์ และพีดีเอฟ)
3. แบบประเมินผลการค้นคว้าอิสระทางคอมพิวเตอร์ศึกษา ให้นักศึกษากรอกข้อมูลของตนเองให้ครบถ้วน (ไมโครซอฟต์เวิร์ด และพีดีเอฟ)

โดยทั้งหมดจัดเก็บผ่านกูเกิลไดรฟ์ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ที่ลิงก์นี้
https://drive.google.com/drive/folders/1tURykM8_RwJYRxv9OahX_kpz6Cl8LlYF

**ขั้นตอนการสอบ เมื่อถึงเวลาสอบ นักศึกษาขึ้นสอบตามลำดับ ใช้เวลานำเสนอ 15 นาที เมื่อครบเวลาแล้วให้นักศึกษาพร้อมตอบคำถาม 5 นาที
**แบบประเมินผลการค้นคว้าอิสระทางคอมพิวเตอร์ศึกษา และรูปแบบการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้นักศึกษาดาวน์โหลดได้ที่ด้านบนของเว็บไซต์

ดำเนินการสอบด้วยรูปแบบคณะกรรมการ แบ่งเป็น 2 ชุด ตามอาจารย์ที่ปรึกษาฯ
คณะกรรมการสอบ ชุดที่ 1
ห้องสอบผ่านซูม
[1] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด
[2] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์
[3] อาจารย์ ดร.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์

คณะกรรมการสอบ ชุดที่ 2
ห้องสอบผ่านกูเกิลมีท
[1] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง
[2] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ปิ่นทอง
[3] อาจารย์พงศธร ปาลี

 

เกณฑ์การให้คะแนนการสอบ

 

เกณฑ์การให้คะแนนการสอบ คะแนนกลางภาค คะแนนปลายภาค
อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการสอบ อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการสอบ
50 คะแนน ท่านละ 50 คะแนน 50 คะแนน ท่านละ 50 คะแนน
1. เนื้อหาที่เลือกทำโครงงาน 10 10 10 10
2. ความตั้งใจและต่อเนื่องในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 10 10
3. ความถูกต้อง ปราณีตของรูปเล่มโครงงาน 10 10 10 10
4. คุณภาพของผลงาน 10 20 10 20
5. ความรู้และบุคลิกภาพของเจ้าของผลงาน 10 10 10 10
รวม 50 50 50 50

หมายเหตุ
1. นำคะแนนสอบของกรรมการทุกท่านมารวมกัน แล้วหารด้วยจำนวนกรรมการ ทั้งการสอบกลางภาคและปลายภาค
2. นำคะแนนรวมทั้งการสอบกลางภาคและปลายภาคมาหาร 2 จากนั้นนำคะแนนที่ได้รับไปตัดเกรดอิงเกณฑ์

 

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับนักศึกษา เพื่อตรวจสอบหัวข้อวิจัยของนักศึกษารุ่นที่ผ่านมา
การดำเนินงานวิจัยรายวิชาการพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562