การดำเนินงานวิจัยรายวิชาการค้นคว้าอิสระทางคอมพิวเตอร์ศึกษา

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 19/02/2021 เวลา 08:33


ECE406 [ZIP] ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด
[WORD] [PDF] – ECE406-01 – แบบเสนอโครงงาน
[WORD] [PDF] – ECE406-02 – หน้าปก
[WORD] [PDF] – ECE406-03 – หน้าอนุมัติ บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ
[WORD] [PDF] – ECE406-04 – การพิมพ์รายงานในแต่ละบท รายการอ้างอิง ภาคผนวก และประวัติผู้วิจัย
[WORD] [PDF] – ECE406-05 – การพิมพ์ตาราง และการพิมพ์รูปภาพ
[WORD] [PDF] – ECE406-06 – แบบประเมินผลการค้นคว้าอิสระทางคอมพิวเตอร์ศึกษา


 

เกณฑ์การให้คะแนนวิชาการค้นคว้าอิสระทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2/2563

การสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระทางคอมพิวเตอร์ศึกษา เนื้อหาตามบทที่ 1-3 (สอบกลางภาคเรียน)
จัดสอบในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีการออนไลน์ผ่านโปรแกรมกูเกิลมีท โดยกำหนดลำดับการขึ้นสอบตามตารางด้านล่าง
ดำเนินการสอบด้วยรูปแบบคณะกรรมการ แบ่งเป็น 2 ชุด ตามอาจารย์ที่ปรึกษาฯ
สิ่งที่นักศึกษาจะต้องนำส่ง ประกอบด้วย
1. ไฟล์เอกสารการค้นคว้าอิสระทางคอมพิวเตอร์ศึกษา (ไมโครซอฟต์เวิร์ด และพีดีเอฟ) ได้แก่ หน้าปก หน้าสารบัญ เนื้อหาบทที่ 1-3 รายการอ้างอิง และแบบประเมินผลการค้นคว้าอิสระทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
2. ไฟล์นำเสนอ (ไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์ และพีดีเอฟ)
3. ไฟล์วีดีโอการนำเสนอ ระยะเวลาไม่เกิน 10 นาที
4. แบบประเมินผลการค้นคว้าอิสระทางคอมพิวเตอร์ศึกษา ให้นักศึกษากรอกข้อมูลของตนเองให้ครบถ้วน

*ให้นักศึกษาส่งเอกสารทั้งหมด ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ผ่านกูเกิลไดรฟ์ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาที่ลิงก์นี้
https://drive.google.com/drive/folders/1tURykM8_RwJYRxv9OahX_kpz6Cl8LlYF
**ขั้นตอนการสอบ เมื่อถึงเวลาสอบ นักศึกษาขึ้นสอบตามลำดับ โดยให้นักศึกษาแนะนำตนเองจากนั้นเปิดไฟล์วีดีโอนำเสนอ เมื่อครบเวลาแล้วให้นักศึกษาพร้อมตอบคำถาม กลุ่มละ 5 นาที
**แบบประเมินผลการค้นคว้าอิสระทางคอมพิวเตอร์ศึกษา และรูปแบบการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้นักศึกษาดาวน์โหลดได้ที่ด้านบนของเว็บไซต์

คณะกรรมการสอบ ชุดที่ 1
ห้องสอบผ่านซูม https://zoom.us/j/94429927525?pwd=UGFqRzNpSWhBdWRJQlFRMU0vSGl1QT09
[1] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์
[2] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด
[3] อาจารย์ ดร.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์

คณะกรรมการสอบ ชุดที่ 2
ห้องสอบผ่านกูเกิลมีท https://meet.google.com/zxc-ehav-ujt
[1] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง
[2] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ปิ่นทอง
[3] อาจารย์พงศธร ปาลี

 

เกณฑ์การให้คะแนนการสอบ

 

เกณฑ์การให้คะแนนการสอบ คะแนนกลางภาค คะแนนปลายภาค
อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการสอบ อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการสอบ
50 คะแนน ท่านละ 50 คะแนน 50 คะแนน ท่านละ 50 คะแนน
1. เนื้อหาที่เลือกทำโครงงาน 10 10 10 10
2. ความตั้งใจและต่อเนื่องในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 10 10
3. ความถูกต้อง ปราณีตของรูปเล่มโครงงาน 10 10 10 10
4. คุณภาพของผลงาน 10 20 10 20
5. ความรู้และบุคลิกภาพของเจ้าของผลงาน 10 10 10 10
รวม 50 50 50 50

หมายเหตุ
1. นำคะแนนสอบของกรรมการทุกท่านมารวมกัน แล้วหารด้วยจำนวนกรรมการ ทั้งการสอบกลางภาคและปลายภาค
2. นำคะแนนรวมทั้งการสอบกลางภาคและปลายภาคมาหาร 2 จากนั้นนำคะแนนที่ได้รับไปตัดเกรดอิงเกณฑ์

 

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับนักศึกษา เพื่อตรวจสอบหัวข้อวิจัยของนักศึกษารุ่นที่ผ่านมา
การดำเนินงานวิจัยรายวิชาการพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562